Arrangementer - Nyheder - publikationer

Kommende arrangementer

Logning af teledata

Siden 2007 har de danske teleudbydere været underlagt en pligt til at registrere data om al telekommunikation og opbevare disse data i et år for at sikre, at data er tilgængelige for politiet ved en eventuel senere efterforskning.

I artiklen ”Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen", publiceret i Juristen nr. 5/2017, konkluderer ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz, at den danske logningspligt nu må revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstolens afgørelse i Tele2-sagen, hvor domstolen fandt, at den svenske logning var i strid med EU-retten. EU-domstolen henviser blandt andet til, at en generel logning af teledata gør det muligt at drage meget præcise slutninger om den enkelte borgers vaner i dagligdagen, opholdssteder, rejser, aktiviteter og sociale relationer, ligesom det er egnet til at give borgerne en følelse af, at deres privatliv er genstand for konstant overvågning.

Artiklen i Juristen har givet anledning til flere interviews med Lene Wacher Lentz, således til artikler på internetmediet Version2 den 9. januar 2018 ”Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert”og i dagbladet Information den 22. december 2017 ”EU-landene vil teste grænsen for, hvor megen masseovervågning, det er muligt at opretholde”.

Det haster med at få etableret et IT-system

Lene Wacher Lentz deltog den 2. januar 2018 i radioprogrammet P1 Morgen, i tilknytning til nyheden om, at Rigspolitiet havde stoppet udviklingen af et it-system, der skulle fungere som en anmelderportal for it-kriminalitet, samtidig med at politiet tilkendegav at ville udvikle et nyt og mere omfattende it-system. På baggrund af sin forskning i politiets efterforskning på internettet og sin praktiske baggrund som anklager, vurderede Lene Wacher Lentz, at det hastede med at få etableret et it-system, som kunne understøtte, at man i sager om it-kriminalitet kunne forbinde sporene (navne, telefonnumre, IP-adresser mv.), og dermed se sammenhængen mellem flere sager, der isoleret set måske er små, men som samlet set kan være udtryk for omfattende, organiseret it-kriminalitet. 

Ansvar ved brud på IT-sikkerheden

Ved et arrangement i JUC’s netværk om erstatning, ansvar og forsikring d. 5. december 2017 holdt professor Søren Sandfeld Jakobsen oplæg om det straffe- og erstatningsretlige ansvar, virksomheder og myndigheder kan blive pålagt ved overtrædelse af persondataloven og de forskellige andre regler i dansk ret, der gælder om IT-sikkerhed.

Søren Sandfeld Jakobsen på det årlige teleseminar

På det årlige teleseminar om aktuelle telejuridiske emner, der blev afholdt d. 26. oktober 2017 i regi af advokatfirmaet Kromann Reumert, holdt professor Søren Sandfeld Jakobsen en række oplæg, herunder om logningsreglerne og politiets og andre myndigheders mulighed for at blokere for hjemmesider med ulovligt indhold

Oplæg om Big Data og persondataforordningen

På et velbesøgt arrangement for en kreds af nordjyske IT-chefer mv. d. 2. oktober 2017 holdt Professor Søren Sandfeld Jakobsen oplæg om, hvad den nye persondataforordning betyder for Big Data, Business Intelligence og andre redskaber til behandling af meget store mængder af data. 

Sociale mediers ansvar for ulovligt indhold

På Foreningen for Entertainment- og Medierets årlige seminar om mediejura d. 31. august og 1. september 2017 holdt Professor Søren Sandfeld Jakobsen oplæg om sociale mediers ansvar for ulovligt brugergenereret indhold.

Ph.d.-stipendiat om retsplejeloven i radioprogram

Lene Wacher Lentz, ph.d.-stipendiat ved IECC, deltog den 12. September 2017 i Internetdagen, der blev afholdt af Erhvervstyrelsen og Dansk Internet Forum i København.
Under programpunktet “Bekæmpelse af digital kriminalitet” holdt Lene et oplæg og deltog herefter i en paneldebat med repræsentanter fra SØIK og Rigsadvokaten.

Efterfølgende deltog Lene i et interview til programmet “Aflyttet” på Radio24syv, hvor hun fortalte om udfordringerne for politiet ved efterforskningen af den nye digitale kriminalitet. Radioprogrammet fra internetdagen blev sendt søndag den 17. September 2017 og kan genfindes som podcast under titlen “Når robotten laver Science Fiction”.

IT-sikkerhedsreglerne i dansk ret

På en meget velbesøgt heldagskonference om den nye persondataforordning d. 20. juni 2017 hos advokatfirmaet Kromann Reumert holdt professor Søren Sandfeld Jakobsen, IEEC, oplæg om IT-sikkerhedsreglerne i forordningen og disse reglers samspil med IT-sikkerhedsregler andre steder i dansk ret.

Cybercrime-konference i Rumænien d. 16. juni 2017

I forbindelse med den årligt tilbagevendende pan-europæiske konference om cybercrime og cybersikkerhed på universitetet i Cluj, Rumænien, holdt Professor Søren Sandfeld Jakobsen, IEEC, oplæg om den EU-retlige regulering af cybercrime og cybersikkerhed.

Overvågning og logning

Ved et velbesøgt arrangement om overvågning og logning på Københavns Universitet d. 14. juni 2017 holdt Professor Søren Sandfeld Jakobsen, IECC, oplæg om EU-Domstolens principielle dom fra december 2016 om logning og dommens konsekvenser for dansk ret.

Søren Sandfeld Jakobsen valgt til bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed

Professor Søren Sandfeld Jakobsen fra IECC er netop blevet valgt ind i bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed. Rådet er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for et trygt og frit digitalt samfund for alle. Rådet har bl.a. til formål at søge at skabe en balance mellem effektiv brug af moderne teknologi, behovet for beskyttelse mod it-relaterede trusler og den enkeltes ret til privatlivets fred.

Nordisk cybercrime-seminar 2017

D. 20. og 21. april afholdte IECC det første nordiske seminar om cybercrime. Seminaret blev afholdt i Aalborg med 20 deltagere fra de nordiske lande repræsenterende alt fra universiteter, håndhævelsesmyndigheder, erhvervsliv og interesseorganisationer. I løbet af de to dage var der oplæg og levende diskussioner om en bred vifte af juridiske problemstillinger knyttet til cybercrime,  herunder hacking, identitetstyveri, ”hævnporno”, overvågning og privatlivsbeskyttelse, digitalt samtykke, processuelle tvangsindgreb og meget mere. Der var tale om et meget vellykket seminar, der med IECC som drivkraft forhåbentlig bliver til en årligt tilbagevendende begivenhed, ligesom deltagerne var enige om at etablere et nordisk netværk om cybercrime.

IECC holder oplæg om logning, overvågning og privatlivsfred

Professor Søren Sandfeld Jakobsen holdte d. 27. april 2017 oplæg i det såkaldte telejuridiske netværk, der er et netværk for teleudbydere og andre med intersse for teleregulering. Oplægget vedrørte den nylige og meget omtalte dom fra EU-Domstolen vedr. logning og konsekvenserne af dommen for dansk ret, herunder for teleudbyderne.  persondatabeskyttelse. Søren holdt oplæg om konsekvenserne af den meget omtalte dom om logning af teledata, der vedrører den vanskelige juridiske balancegang mellem privatlivs- og persondatabeskyttelse på den ene side, og automatisk registrering (logning) af og politiets adgang til teleoplysninger som grundlag for kriminalitetsbekæmpelse på den anden side. Oplægget gav også anledning til en mere retspolitisk diskussion af, hvor langt myndighederne kan og bør gå i forhold til at overvåge borgerne i det digitale informationssamfund, når overvågningen sker for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn som fx kriminalitetsbekæmpelse.

IECC afholder Nordisk cybercrime-seminar den 20. og 21. april 2017

Forskere i cybercrime fra Norge, Sverige og Danmark vil torsdag og fredag gæste Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, hvor IECC afholder Nordisk cybercrime-seminar. Med afsæt i en række spændende oplæg om cybercrime vil seminaret søge at afdække status på den juridiske forskning i Norden. Der er rigeligt af fælles problemfelter at tage fat på: hacking, strafbare ytringer på internettet, ”hævnporno”, samt problematikken om, hvilket land, der har jurisdiktion til at strafforfølge forbrydelser, der sker på internettet osv. Vi glæder os til nogle spændende dage i forskningens tegn med mange interessante diskussioner.

IECC deltager i arrangement om persondatabeskyttelse

Professor Søren Sandfeld Jakobsen deltog d. 18. april 2017 i et arrangement hos advokatfirmaet Plesner om konsekvenserne af en række nye domme fra EU-Domstolen vedr. persondatabeskyttelse. Søren holdt oplæg om konsekvenserne af den meget omtalte dom om logning af teledata, der vedrører den vanskelige juridiske balancegang mellem privatlivs- og persondatabeskyttelse på den ene side, og politiets adgang til teledata som grundlag for kriminalitetsbekæmpelse på den anden side. Mere retspolitisk giver dommen også anledning til en principiel drøftelse af, hvor langt myndighederne kan og bør gå i forhold til at overvåge borgerne, når overvågningen sker for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn som fx kriminalitetsbekæmpelse.

IECC deltager i foredrag om Big Data i relation til IT-sikkerhed

Professor Søren Sandfeld Jakobsen præsenterede den 5. april 2017 sine holdninger til Big Data, da der blev holdt foredrag om emnet i relation til IT-sikkerhed. Foredraget blev holdt for Telenor og en bred kreds af Telenors private og offentlige kunder. 

Indledningsvis blev definitionen af Big Data og reguleringen særligt for teleudbydere fastlagt. Dette blev sat i relation til den nye persondataforordning. Slutteligt fortalte Professor Søren Sandfeld Jakobsen om sine holdninger og kom med en konklusion angående den spændende problemstillingen.

Youth Pathways into Cybercrime

Den netop offentliggjorte rapport Youth Patways into Cybercrime inddrager kriminologiske, udviklings-psykologiske, neurobiologiske og  cyber-psykologiske indfaldsvinkler for at kortlægge hvodan og hvorfor unge mennesker begiver sig ud i cyberkriminalitet.

Rapporten er lavet af bl.a. professor Mary Aiken, der er medlem af Academic Advisory Network ved Europols EC3

Læs artiklen her

Antologien "Når forbrydelser bliver digitale"

Det Kriminalpræventive Råd har netop udgivet en antologi med titlen: ”Når forbrydelser bliver digitale”.

Antologien giver et overblik over de mange forskellige aspekter af kriminalitet på nettet og oplyser med råd og nyttig viden om, hvad man kan gøre for at forebygge, at man bliver offer for det.

IECC har bidraget til antologien, bl.a. med et bidrag af Lars Bo Langsted om den grænseløse IT-kriminalitet.

Antologien kan downloades her

IECC deltager i Co-creation-projekt om økonomisk IT-kriminalitet ved Københavns Politi

Videnskabelig assistent Lene Wacher Lentz deltager den 7. april 2016 i et Co-creation-projekt, iværksat af Københavns Politi i samarbejde med Nationalt Forebyggelsescenter under Rigspolitiet.

Den økonomiske IT-kriminalitet er i hastig vækst. Co-creation-projektet sætter forskellige aktører sammen – private firmaer, brancheorganisationer, offentlige myndigheder m.fl. – for at opnå en fælles forståelse af udfordringerne og sammen udvikle løsninger på den økonomiske IT-kriminalitet.

IECC deltager i ekstern financieret forskningsprojekt om overvågning af elnettet

Professor Søren Sandfeld Jakobsen skal som led i stort AAU-forskningsprojekt om digitalisering og overvågning af elnettet undersøge de persondataretlige konsekvenser heraf.

Læs nærmere om projektet

SKAT bevilger 3,7 millioner kroner til forskning i skattely

Skat har netop bevilget 3,7 millioner til forskning i skattely. Der er stor og stadig stigende fokus på midler, der trækkes ud af landet og anbringes i såkaldte skattely. Anbringelse af midler i »skattely« kan imidlertid dække over alt fra helt legale transaktioner til at være et udslag af økonomisk kriminalitet.

De bevilgede penge gives udelukkende med henblik på forskning i begrebet skattely, som det forstås i den vestlige verden. Forskningen, der vil foregå i regi af International Economic Crime and Cyber Crime Research Centre (IECC), ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, skal bringe os nærmere på en definition eller et mønster i det, der i den offentlige debat omtales som skattely.

Skattely er et begreb, der i dag anvendes i flæng, men der eksisterer ikke nogen egentlig juridiske definition hverken i Danmark eller i den øvrige verden. Afdækningen af begrebet og fænomenet »skattely« vil ske med inddragelse af såvel EU-regulering som amerikansk ret idet skattely er en global udfordring, hvor Danmark ikke meningsfyldt kan lave isolerede tiltag.  

SKAT deltager udelukkende med finansiering af projektet. Skattemyndighederne er således ikke direkte involveret i projektet og har hverken indflydelse på forskningens tematikker eller dens resultater.

Forskningsprojektet vil blive udført under ledelse af lektor Thomas Rønfeldt, der er ekspert i international skatteret herunder EU-skatteret og skattestrafferet. Leder af IECC-Crime Research Centre, professor Lars Bo Langsted, er meget glad for at SKAT har bevilget så stort et beløb til uafhængig forskning i et så centralt fænomen som skattely. »Uden denne finansiering, ville det ikke have været muligt at gennemføre dette uhyre samfundsrelevante og vigtige projekt« udtaler han. 

Professor Lars Bo Langsted leder af IECC er udnævnt til medlem af tænketank under Europol

Professor fra Aalborg Universitet, Juridisk Institut udnævnt til medlem af tænketank under Europol.

Europol har bedt Leder af IECC Crime Research Centre, Professor Lars Bo Langsted, om at være medlem af  Academic Advisory Network, der er knyttet til Europols Cyber Crime Centre, EC3. Formålet med etableringen af netværket er ”to establish an academic advisory network or ‘think tank’ comprised of a small international group of thought leaders and leading academic experts tasked with advising the EC3 on key cybersocietal issues.”.

Netværket skal især beskæftige sig med: “Future thinking, Cyber research, Strategy, Policy, Exchange of information and ideas and Thought leadership regarding safe and secure societies in cyberspace.”

Medlemmerne af netværket kommer fra forskellige grene af videnskaben, herunder jura, kriminologi, fysik, matematik og psykologi og har alle gennem deres karriere beskæftiget sig med forskellige dele af cybercrime og cybersecurity såvel akademisk som rådgivende/praktisk.

Flere oplysninger om Europols Cyber Crime Centre, EC3 kan findes på https://www.europol.europa.eu/ec3

Lene Wacher Lentz er ny medarbejder ved IECC


Lene har siden 2006 arbejdet som anklager ved Statsadvokaten og senest ved Nordjyllands Politi. Hun har navnlig været beskæftiget med straffesager om økonomisk kriminalitet, hvor forbrydelsen begås på internettet. Siden februar 2014 har Lene været tilknyttet som underviser ved Jura uddannelsen, Aalborg Universitet, i Kursusfagene Videregående Straffeproces og Politiret, ligesom hun underviser i den grundlæggende strafferet på Kriminologi-uddannelsen.

Lene er, i perioden 1. december 2015 - 30. juni 2016, ansat som videnskablig assistent ved Juridisk Institut og er tilknyttet IECC. Lene skal forske i databedrageri, som handler om misbrug af betalingskort ved køb på nettet, hvor hun navnlig vil undersøge politiets efterforskningsmuligheder i sådanne sager.

Lene har orlov fra sin stilling som anklager ved Nordjyllands Politi.

4,9 millioner kroner til forskning i Cybercrime

Det Obelske Familiefond har netop bevilget 4,9 millioner kroner til forskning i cybercrime. Forskningscenteret om grænseoverskridende økonomisk kriminalitet og cybercrime (IECC Crime Research Centre) ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet har d. 15/4 2015 modtaget tilsagn om 4,9 millioner kroner til sin forskning. Midlerne gives dels med henblik på at opbygge centeret dels med henblik på forskning i to delprojekter. Et projekt vedrørende de strafferetlige bestemmelser og politiets muligheder for at efterforske på nettet og et andet projekt om beskyttelsen af borgernes privatliv som følge af de udvidede overvågningsmuligheder.

Læs hele artiklen her

Ny artikel fra IECC Crime Research Centre

Ny artikel fra IECC Crime Research Centre

Søren Sandfeld Jakobsen og Lars Bo Langsted skriver I det seneste nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling (nr. 2/3, årg. 3, 2014, s. 41-61) i artiklen ” I en højere sags tjeneste” om afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst med særlig fokus på digital overvågning.

Artiklen behandler nogle af de grundlæggende problemstillinger, regler, principper og hensynsafvejninger, der gælder, når staten eller private virksomheder vil gennemføre overvågning af borgerne og dermed gøre indgreb i retten til privatlivets fred. Retsstillingen er langt fra klar og en række områder med uklarheder og behov for yderligere forskning beskrives. Artiklen afrundes med en beskrivelse af de faser en mulig test af tilladeligheden af indgreb i privatlivets fred kan inddeles i efter den foreliggende praksis fra EMD og EU-domstolen.

Publikationer i IECC

Se flere