AAU logo

Juridisk Institut

Baggrund for CCC

Baggrund for etablering af CCC

I takt med stadigt stigende samhandel mellem virksomheder og borgere på tværs af landegrænser og i takt med at denne handel i stadigt stigende omfang foretages ved hjælp af informationsteknologi, øges også mængden af grænseoverskridende kriminalitet. Samtidig øges mængden og tilgængeligheden af data vedrørende borgerne, der derfor får et stadigt stigende behov for beskyttelse imod at sådanne data misbruges – hvad enten dette sker af private virksomheder eller af offentlige myndigheder. Endelig er den stadigt øgende afhængighed af IKT i enhver form for samfundsvigtig funktion på én gang en styrkelse og en sårbarhed.

Beskyttelse mod misbrug af åbne handelskanaler til kriminalitet og af oplysninger vedrørende borgere samt beskyttelse mod angreb mod samfundsvigtige systemer kan og skal i vidt omfang foretages ved hjælp af teknologiske foranstaltninger. Dette er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt. Den juridiske regulering af og herunder afvejningen af de mange legitime i vidt omfang modstridende hensyn skal således danne fundamentet for indsatsen. Dette er på nationalt plan vanskeligt – herhjemme illustreret ved de mange forskellige myndigheder med forskellige opgaver og forskellig hensynsvaretagelse, der på det seneste er sat til at bekæmpe især cybercrime i dens mange forskellige skikkelser. Hvordan skal man organisere indsatsen? Hvornår skal man værnes af straffebestemmelser? Hvorledes kan efterforskningen foregå. Disse problemstillinger kan imidlertid ikke længere løses nationalt. Da kriminaliteten begås i forskellige lande med forskellige typer af kriminalisering og forskellige efterforskningsmuligheder og da den del af kriminaliteten, der begås ved hjælp af informationsteknologi samtidig passerer igennem en række andre lande og oplysninger og programmel opbevares eller lagres på servere i nogle af disse lande opstår en lang række yderligere juridiske problemstillinger. Hvad er strafbelagt i de forskellige lande? Er beskyttelsen mod hacking retligt forskellig i USA og i Danmark? Hvorledes efterforskes i disse lande? Hvem har straffemyndighed? Hvorledes kan politiet efterforske? Er Cyberspace en jurisdiktion for sig selv? Er der ansvar for netudbydere m.fl?
 

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332