AAU logo

Juridisk Institut

Arrangementer

Konference: Skattely og misbrug af skattereglerne

Konference: Skattely og misbrug af skattereglerne

Konferencen er en del af Projekt Skattely 2.0, der er et forskningsprojekt etableret i TaxResearchGroup (TRG) på Aalborg Universitet. Projektet blev etableret i foråret 2018 i et samarbejde mellem AAU og Skattestyrelsen.

Tidspunkt

08.10.2019 kl. 09.30 - 16.30

Beskrivelse

Konferencen vil bl.a. indeholde følgende indlæg:


”Begrebsafklaring”

Niels Winther-Sørensen, dr.jur., advokat og partner i Vistisen, Falk og Winther

En væsentlig skatteretlig sondring består mellem den lovlige skatteplanlægning og den ulovlige skatteunddragelse. I de senere år er der gennemført en række tiltag nationalt som i international regi, som har haft til formål at bekæmpe virksomhedernes mulighed for gennem lovlig skatteplanlægning at nedbringe den skattepligtige indkomst. Et herfra forskelligt problem vedrører brugen af ”skattely”, hvorved skatteyderne gemmer penge i jurisdiktioner med lav beskatning og omfattende bankhemmelighed. Dette kan efter omstændighederne udgøre en strafbar handling i form af skattesvig.

I dette indlæg fokuseres der på, hvilke muligheder skattemyndighederne har for at værne sig mod, at formuer placeres i skattely og derved undgår dansk beskatning.


Hvor stor en rolle spiller skattely økonomisk set?

Thomas Rasmusen Tørsløv, ph.d., Københavns Universitet

Skattely tiltrækker hvert profit fra aktivitet i andre lande uden at aktiviteten flytter med. I et forskningspapir udarbejdet af bl.a. indlægsholderen vises at størrelsesordenen på det tabte skatteprovenu er ca. 1400 mia. kroner årligt på verdensplan, svarende til omkring 10% af al indtægt fra selskabsskatten. De hårdest ramte lande, målt som andel af selskabsskatten, befinder sig i EU ligesom de største skattely er EU-lande. Profitten der flyttes rent regnskabsmæssigt, altså uden ændringer i den fysiske verden, forvrider nationalregnskaber verden over. Dermed er fx USA's handelsbalanceunderskud væsentligt overdrevet i statistikken, hvilket vises i en ny database indeholdende alle verdens landes nationalregnskaber renset for ”profit shifting”


GAAR

Jakob Bundgaard, Managing Director, professor, ph.d.

Den 1. januar 2019 udløb implementeringsfristen for EU’s skatteundgåelsesdirektiv (”ATA I-direktivet”), og samme dato trådte en ny version af LL § 3 i kraft. Dermed blev der i dansk ret for første gang gennemført en ægte lovfæstet ”GAAR” – General Anti-Avoidance Rule.

I dette indlæg gennemgås LL § 3 og udvalgte problemstillinger i relation hertil.


Korrektionsmuligheder udenfor LL § 3

Jan Pedersen, professor, Aarhus Universitet

Før 1. januar 2019, hvor den ændrede version af LL § 3 trådte i kraft, eksisterede der ikke en generel lovfæstet omgåelsesklausul i dansk ret. I praksis har skattemyndighederne imidlertid i flere tilfælde fået domstolenes accept af forskellige indgreb i skatteyderens arrangementer, som var skattemæssigt motiverede.

I dette indlæg gennemgås skattemyndighedernes muligheder for at gribe ind over for arrangementer, uden at gøre brug af LL § 3


De svenske regler om skatteflykt og misbrug af skatteregler

Bertil Wiman, professor, Uppsala Universitet

Indlægget vil indeholde en gennemgang af de svenske regler om skatteflykt.


Mandatory disclosure rules

Nikolaj Vinther, partner, Deloitte

I de senere år er kommet øget fokus på, at multinationale koncerner i visse tilfælde betaler en meget lav i skat i de lande, hvor de tjener deres penge. Dette ses som et udslag af ”aggressiv skatteplanlægning”, hvor disse koncerner med rådgivernes mellemkomst skaber komplicerede og sindrige strukturer, hvormed skattebetalingen nedbringes til et minimum. For at sikre transparens på området er der i EU gennemført et direktiv, hvorefter rådgiverne forpligtes til at indberette rådgivning til skattemyndighederne, hvis rådgivningen omfatter skattemæssige transaktioner og strukturer mv., der ifølge EU kan kategoriseres som “aggressive skatteplanlægningsordninger”. 

I indlægget gennemgås direktivet og dets betydning for rådgivningsbranchen.


Responsible Tax

Peter Koerver Schmidt, lektor Copenhagen Business School

Den traditionelle opfattelse blandt virksomheder er, at skat er en omkostning, som skal minimeres i videst muligt omfang inden for lovens rammer. Et modstående hensyn er imidlertid, at virksomhederne har et samfundsmæssigt ansvar for at bidrage til samfundet gennem betaling af skatter, og at det forhold, at lovgivningen overholdes, ikke er et tilstrækkeligt parameter for virksomheder, der ønsker at blive opfattet som ansvarlige. Som en følge heraf har flere virksomheder forsøgt at formulere en skattepolitik, som skal afspejle dette forhold.

I oplægget omtales begrebet responsible tax og virksomhedernes ønske om signalere, at man handler ansvarligt på skatteområdet.


Fremtiden

Anders Nørgaard Laursen, professor, Aarhus Universitet

I de senere år er der blevet taget en række initiativer på internationalt plan, som har til formål at bekæmpe international skatteunddragelse. Som eksempler kan nævnes OECD/G20-projekt om Base Erosion og Profit Shifting afsluttet, samt EU’s skatteundgåelsesdirektiv. Nærmest inden disse initiativer er implementeret i de nationale skattesystemer står næste generation af værnsregler allerede klar i kulissen.

I dette indlæg præsenteres en række af de nye regler, som OECD introducerede i et arbejdspapir i 2019 om skattemæssige udfordringer ved digitaliseringen af økonomien.  


Læs mere om TaxResearchGroup (TRG) og Skattely 2.0 

Pris

Pris: 1000 kr. (ekskl. moms)

Arrangør

Professor Liselotte Madsen og TaxResearchGroup (TRG), Juridisk institut, Aalborg Universitet

Adresse

Fibigerstræde 15, auditorium A, 9220 Aalborg Øst.

Tilmeld dig til

hk@law.aau.dk

Gå til arrangementslisten

Genveje