AAU logo

Juridisk Institut

Oplægsholdere

Listen over oplægsholdere er under opdatering og er ikke endeligt færdig.

Dag 1


Per Michael JohansenPer Michael Johansen, rektor for Aalborg Universitet, ph.d & dr.scient.

Per Michael Johansen er rektor for Aalborg Universitet. Per Michael Johansen er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet og er ligeledes ph.d. og dr.scient. i fysik.

 

 


 

Sten BønsingSten Bønsing, professor i forvaltningsret

Sten Bønsing er ph.d. og professor ved Aalborg Universitet, hvor han har forsket inden for forvaltningsret. Han har bl.a. skrevet flere artikler og bøger om offentligretlige emner. Sten er ligeledes fagansvarlig for forvaltningsret på Aalborg Universitet. Sten er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Kommunalret og Forvaltningsret i Danmark.

 


 

Sune Fugleholm, advokat (H), partner, voldgiftdommer

Har været partner i firmaet siden 1995 og modtog i 2006 Christrup-prisen. Har særlig erfaring inden for det stats- og forvaltningsretlige område, herunder menneskerettigheder og offentligretligt erstatningsansvar.

 

 

 

Rikke Koefoed Nielsen, Ankestyrelsen

Rikke Koefoed Nielsen er forvaltningsretskonsulent i Ankestyrelsens Retsenhed. Hun har i en årrække beskæftiget sig med sager med forvaltningsretlige problemstillinger, både i Ankestyrelsen og i sine tidligere ansættelser hos blandt andet Folketingets Ombudsmand. Hun arbejder i Retsenheden med blandt andet Ankestyrelsens principielle sager, sagsbehandlingsreglerne på styrelsens område og reglerne om databeskyttelse.

 

 

Kirsten TalevskiKirsten Talevski

Kirsten Talevski er områdechef hos Folketingets Ombudsmand og har arbejdet med forvaltningsretlige emner i mange år. Hun har bl.a. undervist på Københavns Universitet som ekstern lektor i formueret og som kursuslærer i forskellige forvaltningsretlige emner. Hun har være universitetscensor og er (med)forfatter af artikler og bøger.

 


 

Jens Teilberg SøndergaardJens Teilberg Søndergaard, afdelingschef for Justitsministeriets Lovafdeling

Jens Teilberg Søndergaard er afdelingschef for Justitsministeriets Lovafdeling, hvorunder bl.a. forvaltningsretskontoret og databeskyttelseskontoret hører. Han har lang erfaring med at arbejde med forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige problemstillinger, herunder med at forene juraen og den digitale virkelighed.

 

 


Birgitte PedersenBirgitte Pedersen, advokat (H), partner

Birgitte er cand.jur fra Aarhus Universitet i 1995. Birgitte er partner ved HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab og er til daglig kontorleder ved virksomhedens kontor i Hjørring. Birgitte arbejder hovedsageligt med procesret og har gennem årene fået stor erfaring med at procedere for domstolene, herunder specielt landsretterne og Højesteret, bl.a. i en række sager om mellemkommunal refusion. Birgitte Pedersen er faggruppeleder for procesafdelingen hos HjulmandKaptain.

 


Britt VongerBritt Vonger, juridisk chefkonsulent i Gentofte Kommune

Britt Vonger har været ansat i Gentofte Kommune siden 2011. Før det har hun arbejdet i KOMBIT som chefjurist og i KL’s juridiske afdeling. Hun er bl.a. forfatter til bøgerne Juridisk rådgivning i kommuner fra 2015 (2. udgave, 2019), Kommunernes og statsstøttereglerne – en praktisk guide fra 2017 og til artiklerne Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling fra 2017 og Begrebet samskabelse i en forvaltningsretlig kontekst fra 2016. 

Birgitte Arent EirikssonBirgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, Justitia

Birgitte Arent Eiriksson er vicedirektør og advokat i den juridiske tænketank Justitia, hvor hun bl.a. er ansvarlig for projekterne om socialt udsattes retssikkerhed og borgeres adgang til at få prøvet deres ret ved domstolene. Birgitte er desuden medlem af Dataetisk Råd. Tidligere har Birgitte besiddet en række forskellige stillinger på Justitsministeriets område.

 


 

Karsten LoiborgKarsten Loiborg, områdechef hos Folketingets Ombudsmand

Har som ansat hos Folketingets Ombudsmand i en årrække beskæftiget sig med bl.a. sager om socialret, digitalisering og forvaltningsret

 

 


 

Azad Taheri AbkenarAzad Taheri Abkenar, advokatfuldmægtig, ph.d.

Azad er advokatfuldmægtig ved Kammeradvokaten. Han er specialiseret inden for stats- og forvaltningsret samt kommunalret. Azad er aktiv foredragsholder og er efterspurgt til undervisning i bl.a. aktindsigt. Han er ph.d fra Københavns Universitet og forfatter til en række artikler og bøger om offentligretlige emner. Han har en fortid i Justitsministeriet

 


 

Hanne Marie MotzfeldtHanne Marie Motzfeldt, lektor, Københavns Universitet

Hanne Marie Motzfeldt er lektor i Digital Forvaltning ved Center for Informations- og Innovationsret, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, og fik i 2009 tildelt ph.d.-graden for en afhandling om god databehandlingsskik i den offentlige forvaltning. Hanne Marie arbejdede efter udgivelsen af sin ph.d.-afhandling mange år i praksis, bl.a. for Folketingets Ombudsmand, men vendte i sommeren 2014 tilbage til forskningen, hvor hun genoptog arbejdet med at undersøge de forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige spørgsmål, der opstår i den digitale forvaltning.

 

Dag 2
 

Hanne HartoftHanne Hartoft, cand.jur, ph.d, lektor

Hanne Hartoft, lektor, ph.d., ansat på Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor hun er tilknyttet Social Law Research Center. Hanne forsker i børneret ud fra nationale regler og internationale instrumenter så som FN´s børnekonvention m.v. Hun tager ofte udgangspunkt i børn og unges rettigheder, men beskæftiger sig også med sagsbehandling set fra myndighedsperspektivet. Hun er forfatter og medforfatter til en række artikler og bidrag til bøger inden for området. Hanne er medlem af Børnerådet og Det Kriminalpræventive Råd.

 

Rikke Søgaard BerthRikke Søgaard Berth, advokat, partner

Rikke indgår i Hortens afdeling for offentlig regulering, hvor hun rådgiver om alle offentligretlige forhold med særligt fokus på kommunerne. Hun er specialiseret i kommuners samarbejde med såvel private som andre offentlige myndigheder, og hun har omfattende erfaring med kommunalfuldmagten, styrelsesret og organiseringen af kommunernes støtte til sport og kultur. Rikke har været medlem af regeringens Ekspropriationsudvalg, Havnelovsudvalget og af arbejdsgruppen om fair og lige konkurrence.

 

Mads PrammingMads Pramming, cand. jur., advokat

Mads Pramming er advokat med speciale i socialret og repræsenterer borgere, der fører sag mod myndigheder. Han har ført en lang række principielle sager ved domstolene for både fagforeninger, organisationer og privatpersoner. Derudover er han – blandt andet via Advokatsamfundet – engageret i det politiske arbejde for borgernes retssikkerhed i mødet med forvaltningen.

 

 

Anders Valentiner-BranthAnders Valentiner-Branth, cand. jur. advokat og partner

Anders Valentiner-Branth er advokat og partner hos Nielsen Nørager. Anders Valentiner-Branth rådgiver især kommuner og andre offentlige myndigheder inden for forvaltningsret, kommunalret, databeskyttelse samt inden for en række særlige discipliner, såsom vej- og parkeringsretlige forhold. Herudover deltager Anders Valentiner-Branth i et panel til vurdering af den juridiske kvalitet hos Folketingets Ombudsmand og er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark.

 

Johan BusseJohan Busse, cand.jur, mangerådig borgerådgiver i København Kommune, konstitueret landsdommer, formand ved Dataetisk Råd.

Johan har 15 års erfaring som borgerrådgiver i Københavns Kommune. Han er derudover formand for Dataetisk Råd. Johan har ligeledes arbejdet ved Folketingets Ombudsmand og har stor erfaring inden for retssikkerhed. Som formand for Dataetisk Råd rådgiver han Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om dataetiske spørgsmål ved brugen af data og ny teknologi.


 

Stine Tolstrup ChristensenStine Tolstrup Christensen, retschef i Ankestyrelsen

Stine Tolstrup Christensen er retschef for Ankestyrelsens Retsenhed, som bl.a. arbejder med Ankestyrelsens principielle sager, sagsbehandlingsreglerne på styrelsens område og reglerne om databeskyttelse. Stine Tolstrup Christensen har også i sin tidligere beskæftigelse i Justitsministeriet arbejdet med forvaltningsretlige problemstillinger.


 

 

Mads BilstrupMads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

 

 

 

 

 


Rigmor LondRigmor Lond, cand. scient. pol, ph.d. chefkonsulent hos KL 

Rigmor Lond er cand.scient.pol., ph.d. og ansat som chefkonsulent i KL's socialpolitiske kontor. Hendes arbejdsområde er tilbud, hjælp og støtte efter serviceloven til børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne, herunder bl.a. beskyttet beskæftigelse, botilbud, borgerstyret personlig assistance, socialpædagogisk bistand, tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse og hjælpemidler.

 


 

Jon AndersenJon Andersen, cand. jur, tidligere bl.a. ved Folketingets Ombudsmand og ekstern lektor på KU

Jon Andersen er cand. jur. og var i en lang årrække ansat hos Folketingets Ombudsmand, senest som Kommitteret. Jon Andersen har været ekstern lektor i forvaltningsret og offentlig personaleret på KU og er forfatter til flere bøger om forvaltningsretlige emnet senest 7. udgave af Socialforvaltningsret, der udkom i august 2019. I seks år medlem af Det Etisk Råd og har været i sekretariatet for flere fagkyndige udvalg bl.a. Offentlighedskommissionen. Jon har nu sit eget firma om juridisk informationsformidling. Firmaet står for undervisning, foredrag, artikler, bøger og konsulentopgaver.

Annette NørbyAnnette Nørby, juridisk chef i Nævnenes Hus, stedfortrædende formand i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Juridisk chef i Nævnenes Hus, Viborg, og stedfortrædende formand for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Har skrevet ph.d.–afhandling i miljøret og har en fortid som henholdsvis lektor på Aarhus Universitet og specialanklager i særlovsstraffesager.

 


 

Håkun DjurhuusHåkun Djurhuus, advokat, partner

Håkun er advokat og partner i advokatpartnerskabet Bech-Bruun. Han er specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret. Håkun er ligeledes leder af Bech-Bruuns miljøretsgruppe og af Bech-Bruuns businessteam; Landbrug og fødevarer.

 

 


Carsten Munk-HansenCarsten Munk-Hansen, professor, formand for Planklagenævnet, advokat.

Carsten er professor i retsvidenskabsteori og formueret og har særligt arbejdet med fast ejendom. Carsten har tidligere virket som advokat med møderet for Højesteret. Carsten er, ved siden af sit virke på Aalborg Universitet, ministerudpeget formand for Planklagenævnet, hvor han behandler klager over kommunale afgørelser vedrørende den fysiske planlægning.

 


 

Karina SøndergaardKarina Søndergaard, advokat (L), HD(O) og fagchef for persondata hos HjulmandKaptain.

Karina har speciale inden for persondataret samt arbejds- og ansættelsesret. Karina yder rådgivning til både offentlige myndigheder og private virksomheder om implementering og overholdelse af persondatalovgivningen, ligesom hun er udpeget ekstern DPO for en række kommuner. Karina har derfor siden maj 2018 arbejdet med praktisk implementering og overholdelse af persondatalovgivningen i flere kommuner. Hun er ekstern underviser på Aalborg Universitet. Karina holder endvidere jævnligt kurser/seminarer om persondataret og arbejds-/ansættelsesret.
 

Frederik Viksøe SiegumfeldtFrederik Viksøe Siegumfeldt, kontorchef, Datatilsynet

 

 

 

 


 

John KlausenJohn Klausen, professor (mso) i socialret

John Klausen er ph.d. og professor ved Aalborg Universitet, hvor han har forsket inden for det socialforvaltningsretlige område. John har skrevet en række artikler og bøger om socialretlige emner og har bl.a. i sin forskning haft fokus på borgernes retssikkerhed i forhold til forsørgelses- og beskæftigelseslovgivningen.

 


 

Charlotte Bagger TranbergCharlotte Bagger Tranberg, ph.d, managing associate, Bech-Bruun

Charlotte har arbejdet intensivt med persondataret siden 2000, og hun er i dag en af Danmarks førende eksperter inden for persondataret. Charlotte rådgiver virksomheder og offentlig myndigheder vedr. persondataret digitalisering og deltager i udviklingsprocessen af Legal Tech produkter. Hun har specielt ekspertise i forhold til nye teknologier, såsom Big data, biometri og Artificial Intelligence (AI). Charlotte har bred undervisningserfaring fra bl.a. Aalborg Universitet, hvor hun gennem en årrække har været fagansvarlig for og underviser i persondataret.

 

Niels FengerNiels Fenger, landsdommer, professor dr.jur

Niels har skrevet disputats om EU-rettens betydning for forvaltningsretten og er forfatter til bl.a. Kommenteret forvaltningsret og ”den blå” Forvaltningsret. Han er medlem af UfR’s redaktion og bestyrelserne for Juridisk Forening og Foreningen for kommunalret og forvaltningsret i Danmark.

Relevant information