AAU logo

Juridisk Institut

Forvantningsretskonference 2018

 • +

  Program

  For at få det senest opdaterede program, henviser vi til konferenceappen. 

  Dag 1

  09:00 - 10:00 Ankomst, registrering og morgenbrød
  10:00 - 10:20 Velkomst v. rektor Per Michael Johansen og ph.d. Sten Bønsing 
  10:20 - 11:00

  Hvor er ombudsmandsinstitutionen på vej hen?
  v/Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen

  11:00 - 11:30 KAFFE
  11:30 - 12:15 Artificial Intelligence
  v/adv. Sune Fugleholm
  12:30 - 13:30 FROKOST
   

  Socialret           

  Almindelig
  forvaltningsret 

  Digital forvaltning

  13:30 - 14:15 Erstatningssager mod det offentlige
  v/adv. Henrik Nedergaard Thomsen
  Inhabilitet - Den kommunalretlige modifikation
  v/prof. Søren Mørup
  Databeskyttelsesforordningens betydning for forvaltningsmyndigheder
  v/kom. Jens Møller
  14:15 - 14:45 KAFFE
  14:45 - 15:30 Forældelse, myndighedspassivitet og vejledningspligt
  v/adv. Niels Vase
  Status for kommunalfuldmagten - død og borte?
  v/adv. Rikke Søgaard
  Forvaltning via sociale medier
  v/prof. Sten Schaumburg-Müller
  15:30 - 16:00 KAFFE
  16:00 - 16:45 Menneskerettig-heder i sociale sager
  v/dir. Jonas Christoffersen
  Embedsmænds ansvar og pligter
  v/lektor Sten Bønsing
  Forvaltningsretlige krav til digital forvaltning - ombudsmandens praksis
  v/områdechef Karsten Loiborg
  18:30 MIDDAG PÅ RESTAURANT KILDEN

  Dag 2

   

  Socialret           

  Almindelig

  forvaltningsret 

  Digital forvaltning

  09:00 - 09:45

  Godkendelse af tilsyn med plejefamilier og andre tilbud v/ specialkons. Malene Riber Faarbæk Forvaltningsretlige tendenser (udvalgte punkter)
  v/prof. Karsten Revsbech

  Vejledningspligten ved digital forvaltning v/ lektor Hanne Marie Motzfeldt

  09:45 - 10:30 KAFFE
  10:30 - 11:15

  Prøvelse af socialretlige sager v/lektorer Trine Schultz og John Klausen

  Offentlige myndigheders kontrakter
  v/prof. Karsten Naundrup
  Digitaliseringens betydning for aktindsigt
  v/forskningschef em. Oluf Jørgensen
  11:30 - 12:30 FROKOST
  12:30 - 13:15 Snifladen mellem ressourceforløb og førtidspension v/ Ankechef Pernille Fejfer Udbud v/ adv.fulm. Laura Stadum Fra lovgivning til kildekode - juristens ansvar
  v/adv. Jesper Nørøxe
  13:30 - 13:45 KAFFE
  13:45 - 14:15 Højesteret og forvaltningsret - sker der noget?
  v/fhv. højesteretspræsident Børge Dahl
  14:15 - 14:20 Farvel og på gensyn!

  Der tages forbehold for ændringer, herunder i emne for oplæg samt oplægsholder, og aflysninger. 

 • +

  Keynote speakers

  Børge Dahl

  Informationer Fhv. højesteretspræsident, professor, dr.merc.h.c.
  Beskrivelse                                                                      Adjungeret professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet 2014. Højesteretsdommer 1996-2010, højesteretspræsident 2010-2014. Tidligere professor i erhvervsret og institutleder ved CBS (1981-1996), kandidatstipendiat og lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet (1972-1981).

  Jørgen Steen Sørensen

  Informationer Folketingets ombudsmand
  Beskrivelse                                                        Folketingets Ombudsmand siden 2012, tidligere bl.a. rigsadvokat og afdelingschef i Justitsministeriet. Har udgivet en række artikler i juridiske tidsskrifter om blandt andet forfatnings- og forvaltningsretlige, menneskeretlige og strafferetlige spørgsmål.

  Sune Fugleholm

  Informationer Advokat (H) og partner, Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith 
  Beskrivelse                                             Har været partner i firmaet siden 1995 og modtog i 2006 Christrup-prisen. Har særlig erfaring inden for det stats- og forvaltningsretlige område, herunder menneskerettigheder og offentligretligt erstatningsansvar.

   

 • +

  Oplægsholdere

  Hanne Marie Motzfeldt

  Informationer Lektor, ph.d., Aarhus Universitet. 
  Beskrivelse                                                            Lektor i forvaltningsret og retsinformatik. De primære udgangspunkter for hendes forskning er persondatarettens og forvaltningsrettens grundlæggende principper i forbindelse med udvikling og brug af nye teknologier. Har udgivet en række juridiske publikationer.

  Henrik Nedergaard Thomsen

   

  Informationer Advokat (H) og partner, Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith 
  Beskrivelse                                                            Har været partner i firmaet siden 2001. Beskæftiger sig hovedsagligt med offentlige myndigheders erstatningsansvar, offentlige forsikringsordninger, produktansvar og rådgiveransvar og har siden 1998 ført et betydeligt antal sager ved Højesteret om disse emner.

  Jacob Kamby

  Informationer Advokat (L) og partner, Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith 
  Beskrivelse                                                                                                 Jacob Kamby er leder af Kammeradvokatens stats- og forvaltningsretlige team og rådgiver om offentligretlige problemstillinger i bred forstand, herunder navnlig inden for stats- og forvaltningsretten, offentlighedsloven og persondataloven. Har været partner siden 2016, og er med i Kammeradvokatens bestyrelse. Derudover underviser han i forfatningsret på Københavns Universitet.

  Jens Møller

  Informationer Adjungeret professor, Københavns Universitet og tidl. direktør for ombudsmandsinstitutionen 
  Beskrivelse                                                                      Jens Møller er adjungeret professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, og som kommitteret hos Folketingets Ombudsmand på deltid. Han er forhenværende direktør for Folketingets Ombudsmand, og har udgivet en lang række litteratur inden for proces, offentlig ret og erstatningsret.

  John Klausen

  Informationer Lektor, ph.d. i socialret, Aalborg Universitet
  Beskrivelse                           

  John forsker og underviser primært i socialret, men med stor fokus på den grundlæggende forvaltningsret. Han har særligt specialiseret sig i pensionssager. 

  Jonas Christoffersen

  Informationer Direktør, dr.jur., Institut for Menneskerettigheder.
  Beskrivelse                                                  Har været direktør for Institut for Menneskerettigheder siden 2009. Har tidligere været forsker på Københavns Universitet og været konstitueret landsdommer ved Østre Landsret. Har udgivet en lang række juridiske publikationer.

  Karsten Loiborg

  Informationer Områdechef, Folketingets Ombudsmand.
  Beskrivelse                   Har som ansat hos Folketingets Ombudsmand i en årrække beskæftiget sig med bl.a. sager om digitalisering og forvaltningsret

  Karsten Naundrup Olesen

  Informationer Professor, ph.d., Københavns Universitet 
  Beskrivelse                                                                              Professor ved Københavns Universitet i Formueret. Han forsker med særlig henblik på det offentliges forhold, blandt andet den offentlige sektors markedsaktiviteter gennem udlicitering af opgaver, salg af ydelser på markedet og gennem selskabsdannelse. Har udgivet en række artikler og bøger omkring disse områder.

  Karsten Revsbech

  Informationer Professor, dr.jur., Aarhus Universitet 
  Beskrivelse                     Underviser og forsker i forvaltningsret ved Aarhus Universitet, og har udgivet en lang række artikler og bøger omkring forvaltningsret. 

  Laura Stadum

  Informationer Advokatfuldmægtig
  Beskrivelse                                                                                                                    

  Laura kom til HjulmandKaptain i august 2017, efter 5 års ansættelse som udbudskonsulent i det offentlige. Laura beskæftiger sig primært med rådgivning i udbudsrelaterede emner til offentlige ordregivere og private tilbudsgivere, herunder udbud af vare- og tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, samt rådgivning i udbudsloven, tilbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Herudover yder Laura rådgivning i persondataret.

  Malene Riber Faarbæk

  Informationer Specialkonsulent i Ankestyrelsen
  Beskrivelse               Malene Riber Faarbæk er specialkonsulent i Ankestyrelsen, og arbejder blandt andet med socialtilsynsområdet

  Niels Vase

  Informationer Advokat (H) og partner, HjulmandKaptain
  Beskrivelse                                           Har været advokat hos HjulmandKaptain siden 2011, hvor han indtrådte som partner og nu er virksomhedens videnpartner Har særlig kompetence indenfor erhvervsret, miljøret, forsikringsret og tvistløsning.

  Pernille Fejfer

  Informationer Ankechef i Ankestyrelsen
  Beskrivelse                                         Pernille Fejfer har været ankechef i Ankestyrelsen siden 2008. Hun er faglig chef for klager over kommunernes afgørelser blandt andet om førtidspension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   

  Oluf Jørgensen

  Informationer Jurist og Offentlighedsrådgiver, Forskningschef Emeritus
  Beskrivelse                                                  Oluf Jørgensen er offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han har skrevet en række artikler og bøger om offentligretlige emner, herunder især om aktindsigt og ytringsfrihed.

  Rikke Søgaard Berth

  Informationer Advokat (partner), Horten. 
  Beskrivelse                                                                                           Rikke indgår i Hortens afdeling for offentlig ret, hvor hun rådgiver om alle offentligretlige forhold med særligt fokus på kommunerne. Hun er specialiseret i kommuners samarbejde med private og med andre offentlige myndigheder, kommunalfuldmagten og styrelsesret. Endvidere er Rikke medlem af regeringens Ekspropriationsudvalg samt af Havnelovsudvalget.

  Sten Bønsing 

  Informationer Lektor, ph.d., Aalborg Universitet. 
  Beskrivelse                Forsker og underviser i forvaltningsret og har skrevet en lang række artikler og bøger om forvaltningsretlige emner.

  Søren Mørup

  Informationer Professor, dr.jur., Aarhus Universitet 
  Beskrivelse                                                                     Forsker inden for offentlig ret, især i almindelig forvaltningsret. Har skrevet disputats om berettigede forventninger i forvaltningsretten og er medforfatter til flere forvaltningsretlige bøger. Underviser i forvaltningsret. Næstformand for Foreningen for Kommunalret og Forvaltningsret i Danmark.

  Sten Schaumburg-Müller

   

  Informationer Professor, Syddansk Universitet
  Beskrivelse                                        Er ansat som professor ved Syddansk Universitet. Hans hovedområder er medieret, retsfilosofi og menneskerettigheder. Har udgivet en lang række juridiske publikationer inden for disse områder.

  Trine Schultz

  Informationer Lektor, ph.d. i socialret, Aalborg Universitet
  Beskrivelse                                    

  Trine forsker og underviser primært i socialret, men med stor fokus på den grundlæggende forvaltningsret. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om skøn og retsanvendelse i sociale sager.