Juridisk Institut

Forskningsgruppe - Offentligret

Forskningsgruppe - Offentligret

Forskningsgruppen indenfor offentligret koordineres af professor Sten Bønsing.

Gruppen danner rammen om en række forskellige underdiscipliner, der har det til fælles, at de på et eller andet plan vedrører det offentliges regulering af borgernes adfærd. De discipliner, der pt. dækkes af et eller flere af gruppens medlemmer, er: skatte- og afgiftsret, socialret, forvaltningsret, strafferet, straffeproces og civilproces. Gennem gruppens arbejde er det blevet klart, at disse discipliner har langt mere til fælles end man umiddelbart skulle formode. For eksempel gennemsyrer retssikkerhedsspørgsmål på forskellig måde samtlige discipliner og de er alle i større eller mindre grad under pres for at effektivisere sig. Men hvor effektivitet tidligere drejede sig om hvor effektiv en beskyttelse reglerne ydede det enkelte individ, synes effektivitet i dag stadigt oftere at blive forstået ud fra en økonomisk kontekst, hvor samfundet er beskyttelsesobjektet.

 

Forskningscentre tilknyttet gruppen

Medlemmer af forskningsgruppen

 • profile image

  Lars Bo Langsted

  Professor emeritus

 • Arbejdsfunktioner

  • Lars Bo er professor i strafferet. Han underviser i strafferet og straffeproces. Lars Bo har skrevet en række bøger og artikler om strafferetlige og erstatningsretlige emner. Han har tidligere været ansat i Justitsministeriet og arbejdet som anklager for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Lars var medlem af procesbevillingsnævnet fra 2008-2011 Han var institutleder ved instituttet fra 2007-2010, og han var drivkraften bag etableringen af instituttet. Han blev ansat ved Aalborg Universitet januar 2000.
 • profile image

  John Klausen

  Professor med særlige opgaver

 • Arbejdsfunktioner

  • John er ansat som lektor i socialret. Han erhvervede ph.d.-graden i 2002 ved en afhandling om offentlig forsørgelse. John forsker i socialret og forvaltningsret og har publiceret en række artikler og bøger om disse emner. Han underviser i forvaltningsret og socialret ved Juridisk Institut og på socialrådgiveruddannelsen. John er medlem af studienævnet på socialrådgiveruddannelsen. Han blev ansat ved instituttet 1. marts 2011.
 • profile image

  Nina Von Hielmcrone

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Nina er lektor emerita i socialret. Hun forsker og underviser i familieret, socialret og forvaltningsret. Nina underviser i disse fag på jurauddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Hun er forfatter til en bog om tilbagebetaling og har skrevet en lang række artikler om især retssikkerhedsspørgsmål i socialretten. Hun har været medlem af en lang række arbejdsgrupper og udvalg. Nina har været ansat ved Aalborg Universitet siden 1995.
 • profile image

  Sten Bønsing

  Professor

 • Arbejdsfunktioner

  • Sten er professor i forvaltningsret. Han erhvervede i 2001 ph.d.-graden på en afhandling om brancheregler og brancheproces. Sten har publiceret en række arbejder om offentligretlige emner. Han underviser i forvaltningsret på flere studier ved Aalborg Universitet. Sten Bønsing forsker primært i forvaltningsret med fokus på de grundlæggende regler for alle forvaltningsmyndigheder. De seneste år har han navnlig forsket i regler om offentligt ansattes pligter og ansvar, og har fx publiceret videnskabelige artikler om de grundlæggende pligter for embedsmænd (tavshedspligt, sandhedspligt, bestikkelse m.v.) og sanktionering (straffeansvar m.v.) Sten Bønsing har gennem sin forskning i øvrigt forsket i forvaltningsrettens regler om sagsbehandling, persondata og databeskyttelsesregler (for offentlige myndigheder), inhabilitet, aktindsigt, gaver/bestikkelse af offentligt ansatte m.v. Sten er medlem af rektors valgudvalg og Juridisk Studienævn. Sten har været ansat ved Aalborg Universitet siden 1996.
 • profile image

  Trine Schultz

  Institutleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Trine indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut, herunder særligt det socialretlige forskningsmiljø. I sin forskning beskæftiger hun sig hovedsageligt med socialretlige og forvaltningsretlige emner og problemstillinger. Hun er forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for området. Forskningen har ofte afsæt i grundlæggende forvaltningsretlige problemstillinger, men med fokus på reguleringen på det socialretlige område. Selv om hun beskæftiger sig bredt med socialretten, har det de senere år navnlig været børne- og ungeområdet, som har haft bevågenhed. Trine varetager undervisning på jurauddannelsen og socialrådgiverstudiet i bl.a. socialret og forvaltningsret. Hun er fagansvarlig for valgfaget ”Socialret – Børn og unge” på jurauddannelsens 9. semester, samt moduler inden for børne- og ungeområdet på socialrådgiverstudiet ved Institut for sociologi og socialt arbejde AAU.
 • profile image

  Søren Blæsbjerg

  Studielektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Søren er ansat som studielektor i socialret, og indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder særligt det socialretlige forskningsmiljø. Han varetager undervisning på socialrådgiverstudiet i forvaltningsret og socialret med fokus på socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap. Han er fagansvarlig for juraundervisningen på socialrådgiveruddannelsen på modul 2 (Sociale problemer og socialt arbejdes praksis), modul 4 (Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap) og på valgmodul 10C (Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap). Søren er i januar 2018 udpeget som beskikket medlem af Tvangsbehandlingsnævnet.
 • profile image

  Hanne Hartoft

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Hanne er adjunkt. Hanne fik ph.d.- graden i 2015 på baggrund af en afhandling om magtanvendelse over for anbragte børn. Hun underviser i socialret, strafferet og strafproces. Dette omfatter studerende på jura og socialrådgiveruddannelsen, samt Master i Børn og Unge. Hun har bidraget til bøger og publiceret artikler bl.a. om børn og unges retsstilling. Dette indebærer også menneskeretlige perspektiver. Hun indgår i et flerårigt forskningsprojekt om kommuners retsanvendelse. Hanne deltager i nationale og nordiske netværk, der arbejder retsdogmatisk men også tværfagligt. Hanne har tidligere arbejdet som advokat, men har været ansat ved Juridisk Institut siden 2011.
 • profile image

  Peter Brix Vangsgaard

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Peter er ansat som lektor i socialret og retssociologi. Peter er jurist fra Aarhus Universitet og har i en lang årrække været ansat som lektor i juridiske fag på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, inden han i august 2014 kom til Aalborg Universitet. Undervisningsområdet er social- og forvaltningsret og retssociologi. Peters forskningsinteresse er tredelt og handler om at bidrage til 1) forståelsen af retsanvendelsens vilkår i den moderne socialforvaltning 2) erkendelsen af, hvorledes nye retssikkerhedsproblemer opstår og udvikles og stiller krav til omsætningen af de sociale love og regler 3) udviklingen af socialretslæren så den matcher ovenstående og det forhold, at socialretten forvaltes af ikke-jurister i første instans. Forskningsinteressen forfølges bl. a. ved empiriske studier i felten og gennem inddragelse af og afsøgning af koblingsmuligheder mellem teorier og perspektiver fra forskellige retsdiscipliner, herunder retsdogmatik, retssociologi og retsfilosofi.
 • profile image

  Sandra Cassotta

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Sandra er foredragsholder i international, miljø- og energilov på Juridisk Institut, Aalborg Universitet, og hendes interesse og undervisningsområder er klimaforandringer og energi, EU-ret og arktisk styring, migration af klimaændringer. Hun er specialiseret i miljøskader og ansvarsproblemer i en multi-level kontekst. Inkluderet i hendes interesseområde er menneskerettigheder, oceaner (UNCLOS) og miljøsikkerhed (herunder det arktiske hav) og miljømæssige menneskerettigheder. Selv om hun er en traditionel juridisk lærer, er Sandras tilgang også tværfaglig. Sandra er seniorforsker ved Institute for Security and Development Policy (ISDP), Stockholm, hvor hun arbejder under ISDP Sino-Nordic Arctic Policy Program (SNAPP) og Klimaændringer og cybersikkerhed. Sandra er Adjunct Professor of Law at the International Centre of Ocean Governance (ICOG), Western Sydney University (Australia), research fellow ved Sustainable College Bruges (SCB), Belgium og Lead Author on Polar Regions and Governance ved International Panel of Climate Change (IPCC) - United National Environmental Programme (UNDP) fra 2017-2019.
 • profile image

  Jesper Lindholm

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Forskning, formidling, undervisning og vejledning indenfor retsområderne folkeret, menneskerettigheder, flygtninge- og udlændingeret samt statsforfatningsret. Jesper har en juridisk ph.d. grad i asylret. De akademiske arbejdsfunktioner indenfor disse områder understøttes af flere års praktisk erfaring i udlandet hos FN og Amnesty International. Jesper er medlem af Juridisk Instituts Offentligretlige Forskningsgruppe og medstifter af instituttets internationale forskningsnetværk (Global and Transnational Law Group). Initiativtager til og medlem af Network for Human Rights Researchers, som er et tværfagligt forskningsnetværk under Dansk Institut for Menneskerettigheder i København. Jesper deltager desuden i forsknings- og undervisningsfællesskabet omkring Global Refugee Studies ved AAU København. Tidligere medlem af Internationaliseringsgruppen og Samarbejdsudvalget på instituttet. Udpeget i 2013 af rektor for Aalborg Universitet som medlem af bestyrelsen for Dansk Institut for Menneskerettigheder og genudpeget for perioden 2017-21. Næstformand for bestyrelsen siden december 2014. Jesper er også bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp og tidligere medlem af Flygtningenævnet (2013-17).
 • profile image

  Tanja Kammersgaard Christensen

  Adjunkt

 • Arbejdsfunktioner

  • Tanja er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden 1. februar 2016 - 5. marts 2020. Ph.d.-projekt titel: De retlige krav til digital overvågning Det primære formål med afhandlingen bliver at undersøge om retten til privatlivets fred sikres og respekteres, når staten overvåger borgerne på internettet til brug for efterforskning af blandt andet cybercrime, og hvem der varetager borgerens rettigheder i forbindelse hermed. Hovedfokus i afhandlingen vil være borgerens grundlæggende ret til privatliv, hvad dette indebærer i forhold til overvågning, hvordan borgerens ret sikres i forbindelse med vedtagelse af nye love og implementering af EU-direktiver og hvordan retten sikres i forhold til behovet for digital overvågning. Hovedvejleder er Professor Birgit Feldtmann
 • profile image

  Anne Mørk Pedersen

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Anne er adjunkt og underviser på både jura-, erhvervsjura- og socialrådgiveruddannelsen i forvaltningsret, familie- og arveret og socialret.
 • profile image

  Lene Wacher Lentz

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Lene er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden 1. august 2016 - 31. juli 2019. Ph.d.-projekt titel: Politiets hemmelige efterforskning på internettet Projektet har til formål at analysere rammerne for politiets efterforskning på internettet. Retsplejeloven indeholder ikke en særskilt regulering af dette område, hvorfor rammerne for politiets efterforskning på internettet i høj grad må fastlægges ved, at de nye, dynamiske efterforskningsmetoder på internettet sammenholdes med retsplejelovens regulering af de tvangsindgreb, der bruges i den fysiske verden, såsom ransagning, observation, indgreb i meddelelseshemmeligheden mv. Delemner i projektet vil bl.a. være hackingbestemmelsen efter straffeloven, politiets infiltration og agentvirksomhed på internettet. Hovedvejleder: Lektor Birgit Feldtmann.
 • profile image

  Bjørn Holtze

  Adjunkt

 • Arbejdsfunktioner

  • Bjørn er ph.d.-privatist og er indskrevet i perioden 1. oktober 2015 - 31. juli 2019. Ansat som videnskabelig assistent siden 1. januar 2019. Ph.d.-projekt titel: Lønmodtagerens retsstilling ved overenskomstimplementering af EU-direktiver. Afhandlingen afdækker, om valget af at implementere EU-direktiver primært gennem kollektiv overenskomst, giver udfordringer i relation til de krav EU-retten stiller. Det særlige fokus lægges på, om tvistløsning gennem det fagretlige tvistløsningssystem er tilstrækkeligt til at sikre den enkelte de rettigheder, som vedkommende har i medfør af EU-retten. Hovedvejleder er Professor MSO John Klausen.
 • profile image

  Line Bune Juhl

  Studielektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Line er studielektor. Hun erhvervede sin ph.d.-grad i 2010 på baggrund af en afhandling med titlen "Interesseafvejninger i sundhedsretten - med særligt fokus på håndtering af genetiske oplysninger om slægtninge". Hendes forskning strækker sig over bl.a. sundhedsret, persondataret, menneskeret og familieret. Hun underviser i fag som fx statsret og sundhedsret. Line har en særlig interesse i arbejdet med at øge trivsel og performance hos såvel studerende som andre undervisere, og hun har derfor igennem en årrække opsøgt omfattende viden om og træning i psykologi, pædagogik og neurovidenskab, og hun er bl.a. certificeret indenfor coaching og persontypeværktøjet Kernekvadranten. En stor del af hendes arbejdstid består derfor af at være mentor for studerende og yngre undervisere, ligesom hun er ansvarlig for gennemførelsen af en række undervisningsmæssige tiltag på instituttet. Line har været ansat siden 2009.
Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332