AAU logo

Juridisk Institut

Handicap, ældre og udsatte

Handicap, ældre og udsatte

I Social Law Research Centre (SLRC) er det et særligt fokusområde, at der skal forskes inden for handicap, ældre og udsatte-området.

Forskningsområdet er bredt og har snitflader til en række andre retsområder, såvel inden for den øvrige socialret som andre juridiske områder. Forskningsområdet omfatter blandt andet interessevaretagelse for personer der ikke selv kan varetage deres interesser, omsorgsydelser eksempelvis hjemmehjælp eller socialpædagogisk bistand samt hjælp og støtte til pårørende.

Målgruppen for de ydelser der gives på voksenområdet er ikke klart defineret, men kan opdeles på følgende måde:

 • Psykisk funktionsnedsættelse, eksempelvis demens eller udviklingshæmning
 • Fysisk funktionsnedsættelse, eksempelvis bevægelseshandicap
 • Ældre
 • Særlige sociale problemer, eksempelvis hjemløshed, misbrug eller voldsramte kvinder
 • +

  Netværk

  The European Law and Ageing Network (ELAN)

  Forskningsgruppen for Handicap, ældre og udsatte indgår i ”The European Law and Ageing Network (ELAN)”. Forskningsnetværket blev etableret i 2019 ved en konference i Lund.

 • +

  Publikationer

  UDVALGTE PUBLIKATIONER PÅ OMRÅDET

  For yderligere publikationer med vises til VBN (Forskningsportal, AAU).

   

  den socialretlige omsorgspligt

  Af Søren Blæsbjerg

  Artiklen undersøger, om de sociale myndigheder har hjemmel til, og efter omstændighederne pligt til, at træffe afgørelse om hjælp til en person, der ikke kan varetage sine egne interesser på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne – ”den socialretlige omsorgspligt”. 

  (Bliver publiseret i Juristen nr. 5, 2019)

  Retten til hjemmehjælp

  Af John Klausen og Trine Schultz

  Ved dommen i U 2013.2324 H fastslog Højesteret, at Køge Kommune havde været berettiget til at afslå og begrænse hjemmehjælp til A og B, fordi kommunen havde ændret sit serviceniveau på grund af økonomiske hensyn. Dommen berører flere principielle spørgsmål om retten til hjemmehjælp, som behandles i denne artikel.

  (Ugeskrift for Retsvæsen, U2013B.360.)

  Serviceniveau og økonomiske hensyn

  Af John Klausen og Trine Schultz

  Artiklen belyser problemstillinger i forbindelse med inddragelse af økonomiske hensyn og fastsættelse af serviceniveauer på det sociale område. Dele af den sociale lovgivning giver mulighed for, at den enkelte kommune kan fastsætte lokalpolitiske serviceniveauer og dermed trække grænser for, hvilke ydelser den enkelte kan få. Dette har givet anledning til betydelig usikkerhed, når der i den enkelte sag skal træffes afgørelser om ydelser ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger.

  (Ugeskrift for Retsvæsen, U2012B.419.)

   

Kontaktansvarlig

Forskning på handicap-, ældre- og udsatteområdet


Søren Blæsbjerg 
Tlf.: 9356 2311 
E-mail: sts@law.aau.dk