AAU logo

Juridisk Institut

Målsætning og forskningstilgang

Målsætning og forskningstilgang

Forskningscentret har som målsætning at etablere sig som et stærkt og markant nationalt forskningscentrum for socialretlig forskning. Forskningsområdet er sammensat af en regulering, der forandrer sig hastigt og som derfor er omfangsrigt, detaljeret og yderst kompleks.

Socialrettens stigende betydning og eksponering i både medier og i praksis fra domstolene, Ombudsmanden og Ankestyrelsen har medført et stort behov for forskere som centrale aktører i debatten omkring reguleringen af offentlige velfærdsydelser og anvendelsen af regelgrundlaget i praksis.

Gennem diverse afhandlinger, bøger og artikler samt gennem deltagelse i konferencer, kurser og seminarer danner forskningsgruppen rammen om forskning og netværksdannelse i primært dansk, men også i nordisk og international kontekst.

Socialretten er forskningsgruppens kerneområde og er groft skitseret fordelt på tre materielretlige hovedområder:

  • Forsørgelses- og beskæftigelsesområdet
  • Børne- og ungeområdet
  • Handicap- og ældreområdet/Udsatte voksne

Disse områder har grænseflader til en række andre retlige områder, herunder personret, familieret, sundhedsret, arbejdsmarkedsret, pensionsret, forsikringsret mv. Gruppen arbejder med forskellige perspektiver på socialretten, herunder forvaltningsretlige, statsretlige, EU-retlige, retssociologiske og retsfilosofiske.

Forskningstilgang:

Forskningscentret har både sigte på at bidrage til den allerede eksisterende forskning/teori, herunder at videreudvikle  allerede kendte grundlæggende principper, begreber og tankefigurer i socialretten og forvaltningsretten, men har også sigte på at identificere problemer i praksis og medvirke til at afhjælpe disse. Et væsentligt formål i relation til sidstnævnte er, ”at gøre retten forståelig og anvendelsesorienteret” og dermed medvirke til at højne kvaliteten af de afgørelser, der træffes over for typisk udsatte og ressourcesvage borgere på det sociale område.

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer