AAU logo

Juridisk Institut

Afholdte konferencer

Konference om

Socialret – forsørgelse og beskæftigelse

afholdt Torsdag den 17. marts 2016 kl. 10-17

Juridisk Institut Aalborg Universitet

 

Den retlige regulering af forsørgelses- og beskæftigelsesområdet er omfangsrig, detaljeret, kompleks og præget af hyppige ændringer. Konferencen fokuserede på udvalgte problemstillinger, hvor der er særlige retlige udfordringer.

Der var oplæg om sygedagpenge og førtidspension, om retskildeproblemer i forhold til Ankestyrelsens hotline og om danskeres rettigheder som unionsborgere, med udgangspunkt i integrationslovgivningens opholdskrav m.v. samt om myndighedernes rolle i forbindelse med krav om tilbagebetaling af sociale ydelser.

Program

Velkomst

v/ Den Socialretlige Forskningsgruppe, Juridisk Institut, AAU

Sygedagpenge og retssikkerheden

v/ John Klausen, lektor, cand.jur., ph.d., AAU

Retssikkerheden er under pres i kommunernes behandling af sygedagpengesager og Højesteret har underkendt Ankestyrelsens praksis på centrale punkter.

Oplægget fokuserer på nogle af de centrale retlige problemstillinger på sygedagpengeområdet. Der ses bl.a. på konsekvenserne af de retsvildfarelser, der har været i praksis indtil U.2016.140H, konsekvenserne af højesteretsdommen er ganske vidtrækkende og formentlig også mere vidtrækkende end Ankestyrelsens umiddelbare praksisændring.

Se præsentation her

Prøvelse af sager om førtidspension ved domstolene

v/ Marianne Fruensgaard, cand.jur. Advokat, HjulmandKaptain.

Oplægget er en kort oversigt over domstolsprøvelse af sager om førtidspension, gennemgang af faktum og præmisser i den i medierne omtalte dom og en diskussion af om den reelt er ”en bombe under systemet” som den er blevet kaldt.

Oplægget vil indeholde advokatens erfaringer indenfor den kommunale behandling af førtidspensionssager, overholdes lovgivningen? og hvad der efter advokatens opfattelse skal til for at få tilkendt pension.

Se præsentation her

Danskeres rettigheder som unionsborgere

v/ Kirsten Ketscher, Professor dr.jur., Københavns Universitet

Oplægget omhandler danskeres rettigheder som unionsborgere, med udgangspunkt i integrationslovgivningens opholdskrav m.v..

Præsentationen vil fokusere på lovligheden af at underlægge danskere integrationskrav på baggrund af, at de har opholdt sig i andre EU-medlemslande

Ankestyrelsens juridiske hotline

v/ Jon Andersen, cand.jur., juridisk forfatter

I 2012 oprettede Ankestyrelsen en såkaldt hotline, hvor sagsbehandlere telefonisk eller skriftligt kan stille juridiske spørgsmål til ansatte i Ankestyrelsen. Ordningen har været en overvældende succes, idet der bliver stillet rigtigt mange spørgsmål og formuleret mange grundige og informative svar. En stor del af de skriftlige svar lægges på Ankestyrelsens hjemmeside – pt. er der omkring 950 svar.

Oplægget gør opmærksom på, at sagsbehandlerne og Ankestyrelsen med hotlinen har fået et nyttigt redskab, men at tjenesten samtidig skaber nogle retssikkerhedsmæssige problemer for borgerne. I oplægget ses nærmere på disse retssikkerhedsproblemer, bl.a. behandles spørgsmål omkring forhåndsbesked og retskildeværdi i relation til principafgørelser.

Se præsentation her

Myndighedernes rolle i forbindelse med krav om tilbagebetaling af sociale ydelser 

v/ Nina von Hielmcrone, Lektor, cand.jur., Aalborg Universitet

Især aktivloven indeholder en hel del regler for, hvornår der kan eller skal kræves tilbagebetaling. Men alle de sociale love har regler om tilbagebetaling, når der er tale om ydelser, der er modtaget uberettiget mod bedre vidende. Derimod må man lede i retspraksis og praksis fra Ankestyrelsen og især fra Ombudsmanden for at finde ud af, hvilken rolle myndighedens adfærd spiller ved afgørelse af, om der i det enkelte tilfælde kan kræves tilbagebetaling.

Oplægget vil fokusere på dette spørgsmål og blandt andet inddrage betydningen af digitalisering og overførelse af kompetence til Udbetaling Danmark.

Se præsentation her

 

Navigation
Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332