AAU logo

Juridisk Institut

Medlemmer - forskningsgruppe Socialret

TRINE SCHULTZ


Tlf: 9940 8126
E-mail: ts@law.aau.dk
Forskningsprofil

Professor (mso), ph.d. Trine indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder særligt det social­retlige forskningsmiljø. I sin forskning beskæftiger hun sig hovedsageligt med socialretlige og forvaltningsretlige emner og problemstillinger. Hun er forfatter og medforfatter til en række artikler og bidrag til bøger inden for området. Trine har forfattet bogen ”Skøn og retsanvendelse – sondringens anvendelse ved prøvelsen af afgørelser på det socialretlige område”, som også indbragte hende ph.d.-graden. Selv om hun beskæftiger sig bredt med socialretten, har det de senere år navnlig været børne- og ungeområdet, som har haft bevågenhed. Hun skriver gerne i samarbejde med andre af gruppens medlemmer, og artikler mv. har ofte afsæt i grundlæggende forvaltningsretlige problemstillinger, men med fokus på reguleringen på det socialretlige område. 

Trine vare­tager undervisning på jurauddannelsen og socialrådgiverstudiet i bl.a. social­ret, forvaltningsret og familieret. Hun er fagansvarlig for valgfaget ”Socialret – Børn og unge” på jurauddannelsens 9. semester, samt moduler inden for børne- og ungeområdet på socialrådgiverstudiet ved AAU. Hertil kommer opgaver på masteruddannelsen i børn og unge (MBU) ved Institut for sociologi og socialt arbejde AAU. 

NINA VON HIELMCRONE


Tlf: 9940 8139
E-mail: nina@law.aau.dk
Forskningsprofil

Lektor, emerita. Nina indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder særligt det socialretlige forskningsmiljø. I sin forskning beskæftiger hun sig hovedsageligt med socialretlige og forvaltningsretlige emner og problemstillinger. Nina er forfatter og medforfatter til bøger og artikler med særligt  fokus på retssikkerhedsproblemer på det socialretlige område. Hun lægger vægt på også at formidle socialretlige problemstillinger. Som en væsentlig bibeskæftigelse har hun i mere end 30 år haft en ugentlig vagt i Gellerupparkens Retshjælp, hvor hun primært beskæftiger sig med socialretlige sager.

Nina har i mange år varetaget undervisning i familieret, forvaltningsret og socialret på socialrådgiveruddannelsen, 1978-1995 på Den sociale Højskole i Aarhus og siden 1995 ved Aalborg Universitet. Hun underviser desuden i de to valgfag – forsørgelse og beskæftigelse og børn og unge – på jurauddannelsen ved AAU.

JOHN KLAUSEN


Tlf: 9940 9870
E-mail: jkla@law.aau.dk
Forskningsprofil

Professor (mso), ph.d. John indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder særligt det socialretlige forskningsmiljø. I sin forskning beskæftiger han sig hovedsageligt med socialretlige og forvaltningsretlige emner og problemstillinger. John er forfatter og medforfatter til en række artikler og bidrag til bøger inden for området. Han har forfattet bogen ”Offentlig forsørgelse – en analyse af retssikkerheden mellem skøn, ret og pligt”, som også indbragte ph.d.-graden. John beskæftiger sig bredt med socialretten men har en særlig interesse for forsørgelses- og beskæftigelseslovgivningen og er bl.a. forfatter til bøgerne ”Fleksjob” og ”Revalidering”.

John varetager undervisning på jurauddannelsen og socialrådgiverstudiet i bl.a. social­ret og forvaltningsret. Han er fagansvarlig for valgfaget ”Socialret – Forsørgelse og beskæftigelse” på jurauddannelsens 8. semester, samt moduler inden for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet på socialrådgiverstudiet ved AAU.

PETER VANGSGAARD


Tlf: 9940 9844
E-mail: pv@law.aau.dk
Forskningsprofil

Lektor. Peter har i efterhånden en årrække indgået i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder særligt det social­retlige forskningsmiljø. Peter kommer fra en stilling som lektor i socialret og forvaltningsret på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, hvor han har været ansat i 17 år. Både undervisningsmæssigt og forskningsmæssigt er han optaget af at arbejde med socialretten ud fra forskellige perspektiver. Det gælder således både forvaltningsretlige, EU-retlige, menneskeretlige, retssociologiske, retsteoretiske og – filosofiske perspektiver. Endvidere er han optaget af at belyse forholdet mellem socialretten og – juraen på den ene side og socialfagligheden på den anden side.

Indtil videre har Peters undervisning på AAU været på Socialrådgiveruddannelsen, hvor han har undervist på modulerne 3, 6, 8, 9, 12 13 og valgfag C og E (modulkoordinator) og på Kandidatuddannelsen i Social Arbejde, hvor han har undervist i retssociologi.

Forskningsområder omfatter følgende: Socialret og (social-)forvaltningsret, herunder indenfor områderne udsatte børn, udsatte voksne og handicappede, beskæftigelsesområdet. Retsteori, herunder især nordiske retsteorier, moderne retsteorier, retsteorier der tager udgangspunkt i retten som et komplekst system. Teoretisk retssociologi, herunder især retssociologi, der på forskellig vis kan understøtte koblingen mellem (retsteoretisk) retssociologi og retsdogmatik. Videnskabsteori. Socialjura og socialt arbejde.

HANNE HARTOFT


Tlf: 9940 7239
E-mail: hartoft@law.aau.dk
Forskningsprofil

Lektor, ph.d. Hanne indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder det socialretlige forskningsmiljø. I sin forskning beskæftiger hun sig primært med problemstillinger vedrørende børn og unge i det moderne velfærdssamfund, baseret på national lovgivning eller internationale instrumenter som f.eks. FN´s Børnekonvention. Hendes ph.d-afhandling har titlen ”Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge”, og er en kortlægning og analyse af anbringelsesstedernes indgrebsbeføjelser i.h.t. serviceloven. Hanne bidrager til bøger- og faglige artikler, hvor bl.a. temaer som retssikkerhed, børns inddragelse og kommunernes generelle tilsynsforpligtelse og eventuelle erstatningsansvar.  Hun beskæftiger sig endvidere med strafferet og straffeproces, hvor hun bl.a. er optaget af spørgsmål vedrørende ungdomskriminalitet.

Hanne underviser på jurauddannelsen i   fagene ”Socialret – Børn og unge” og ”Children´s Rights”samt i strafferet og straffeproces. Endvidere underviser hun inden for børne- og ungeområdet på socialrådgiverstudiet ved AAU, samt på masteruddannelsen i børn og unge (MBU) ved Institut for sociologi og socialt arbejde ved AAU. Hanne er medlem af Børnerådet og herigennem udpeget til Det Kriminalpræventive Råd.

ANNE MØRK PEDERSEN


Tlf: 9940 2801
E-mail: ampe@law.aau.dk
Forskningsprofil

Adjunkt. Anne er uddannet cand.jur. fra Aalborg Universitet i 2015. Anne blev i forlængelse af sit ph.d.-stipendiat (august 2015-august 2018) ansat som adjunkt på Juridisk Institut, hvor hun er tilknyttet instituttets socialretlige forskningsmiljø. Annes ph.d.-afhandling omhandlede børns rettigheder i socialretlige sager, særligt med udgangspunkt i anbringelsessagerne. Afhandlingen tog udgangspunkt i socialretten, men omfattede ligeledes forvaltningsretlige, familieretlige samt menneskeretlige spørgsmål. 

 

SØREN BLÆSBJERG


Tlf: 9356 2311 
E-mail: sts@law.aau.dk

Studielektor. Søren indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder særligt det socialretlige forskningsmiljø.

Søren er som studielektor ansat i en undervisningsstilling på baggrund af hans erfaring fra ansættelser i kommuner og fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

I sin undervisning har Søren fokus på borgerinddragelseselementet som fundament for at sikre grundlæggende rettigheder for de borgere, som er i kontakt med kommunen. Søren er i dette arbejde optaget af, hvordan retsanvenderen på det sociale område arbejder med udgangspunkt i forvaltningsretten og socialretten for at sikre retssikkerheden for borgerne – og ikke ser reglerne som barriere, men tværtimod en hjælp i det sociale arbejde.  

Søren varetager undervisning på socialrådgiverstudiet i forvaltningsret og socialret med fokus på socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap.

KICKI STORM

KICKI STORM

Tlf: 3135 0394
E-mail: kid@law.aau.dk
Forskningsprofil

Kicki er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden 1. august 2018 - 31. juli 2021.

Ph.d.-projektets titel: 

Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet. 

Afhandlingen har fokus på den kommunale retsanvendelse på børneområdet. Formålet er at identificere de barrierer, der modvirker korrekt retsanvendelse. Formålet søges belyst ved anvendelse af henholdsvis retsdogmatisk metode og retssociologiske undersøgelser. Afhandlingen har således til hensigt at analysere det foreliggende retsgrundlag samt identificere, hvorledes regelgrundlaget opfattes og anvendes i praksis. 

Dermed ønskes det klarlagt hvilke faktorer, der påvirker sagsbehandlingen og i visse tilfælde medfører, at der træffes forkerte afgørelser. 

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332