Juridisk Institut

Tax Research Group

Tax Research Group

Tax Research Group (TRG)

Tax Research Group er en forsknings- og undervisningsgruppe, der har som mål at videreudvikle det skatteretlige miljø på AAU, både i relation til undervisning og forskning. TRG leverer såvel undervisning og forskning på et højt niveau og har ambitioner om at udvikle dette til at omfatte flere relevante skatteretlige fag og mere forskning på flere skatteretlige områder. TRG ønsker desuden at udvikle et diskussionsforum for faglige interessenter og andre relevante aktører med henblik på at udvikle samarbejde mellem TRG og omverdenen.

Undervisning

På nuværende tidspunkt leveres der skatteretligt undervisning på et højt niveau inden for følgende områder:

 • Almen skatteret (Grundlæggende skatteret og Realisationsbeskatning)
 • Selskabsskatteret
 • Transfer Pricing
 • Casebaseret International Skatteret
 • Momsret
 • Punktafgifter

Der er tilknyttet eksterne undervisere til disse fag, som mødes og diskuterer undervisningsmæssige og faglige spørgsmål løbende med gruppens interne forskere. Det er målet at fastholde ovenstående og udvide mere yderligere relevante skatteretlige fag, der giver de studerende mulighed for at få en skarp skatteretlige profil.

Projekter i TRG

 • +

  Skattely 2.0

  Skattely 2.0 er et forskningsprojekt etableret i TRG. Projektet blev etableret i foråret 2018 i et samarbejde mellem AAU og Skattestyrelsen.

  Baggrund for projektet:

  Omdrejningspunktet for den internationale skatteret har i de seneste år ændret sig. Traditionelt har der været fokuseret på undgåelse af dobbeltbeskatning for at sikre samhandel på tværs af landegrænser. I takt med globaliseringen er det imidlertid blevet lettere for virksomheder, der opererer internationalt, at udnytte forskelligheder imellem landenes skattesystemer til at nedbringe deres skattebetalinger mest muligt. Fokus har derfor skiftet fra undgåelse af dobbeltbeskatning til i højere grad at bekæmpe international skatteunddragelse, skatteudnyttelse mv. Som samlebetegnelse anvendes i det følgende herom: misbrug.

  Således er der igennem en årrække indført forskellige specielle og generelle værnsregler (forkortet SAAR (Special Anti-Avoidance Rule) og GAAR (General Anti-Avoidance Rule), som skal modvirke dette misbrug.

  Anti-misbrugsbestemmelser kan være såvel national som internationalt forankrede og kan komme til udtryk ved egentlig lovfæstede bestemmelser eller i form af retsgrundsætninger. Som sådan er der tale om et område, det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over og i endnu højere grad at få en fuldstændig forståelse for. Tilvejebringelse af større forståelse for misbrugsbegrebet er imidlertid helt afgørende af to årsager.

  For det første er det klart, at anti-misbrugsbestemmelser sikrer mod udhuling af den danske skattebase med tab af skatteprovenu til følge. Det er således af væsentlig betydning, at den danske værnslovgivning har et tilstrækkeligt omfang.

  I de senere år har er begrebet ”skattely” i den forbindelse fået aktualitet. Skattely er imidlertid ikke et entydigt juridisk begreb, og der eksisterer ingen definition heraf i dansk skatteret. International eksisterer ej heller en fælles definition, men et par eksampler kan nævnes.

  Hvad angår EU, blev der den 5. december 2017 offentliggjort en liste med 17 ”ikke-samarbejdsvillige” jurisdiktioner (The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (15429/17)). Om en jurisdiktion betragtes som sådan, afhænger af en vurdering af følgende faktorer: 1) om jurisdiktionens regler om informationsudveksling er overensstemmende med internationale standarder på området, 2) om den pågældende jurisdiktions skattesystem kan betragtes som udtryk for en skadelig skattekonkurrence, og 3) om den pågældende jurisdiktions skattesystem gør den egnet som base for kunstige strukturer.

  OECD definerer et skattely som jurisdiktioner med 1) ingen eller kun nominelle skatter, 2) ingen informationsudvekslingsaftaler og 3) en manglende transparens i skatteadministrationen. Siden 2009 er der ingen lande, som af OECD anses for at være skattely.

  Skattelybegrebet er som nævnt ikke et entydigt begreb, men det er klart, at de forskellige definitioner dækker over visse fælles karakteristika. Vurderingen af de danske værnsregler må derfor i et vist omfang afhænge af, om de i tilstrækkelig grad kan hindre, at midler placeres i lande, der bærer de fælles karakteristika for et skattely. Dette er allerede tilfældet for nogle danske bestemmelser, fx aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 2, hvorefter aktier i udenlandske selskaber kun kan anses for datterselskabsaktier, såfremt datterselskabet er skattepligtig uden undtagelse i etableringslandet, og såfremt etableringslandet udveksler oplysninger med de danske myndigheder.       

  Det er imidlertid for det andet også klart, at de danske værnsregler ikke må være unødigt omfattende. Dette skyldes dels hensynet til skatteydernes retssikkerhed, dels hensynet til, at for omfattende og komplicerede værnsregler kan virke som en barriere for investeringer i Danmark, og endelig – og vigtigst – at de danske skatteregler ikke må krænke danske internationale forpligtelser i form af navnlig EU-retten og de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster. Også af den årsag er der således grund til at have sig de for et skattely fælles karakteristika for øje ved udformningen af danske værnsregler.

  Idet misbrug står som et centralt spørgsmål ved udformningen og anvendelse af danske skatteregler, er det ikke overraskende, at emnet hyppigt tages op til overvejelse. Således bar Thøger Nielsens artikel om misbrug til Dansk skattevidenskabelig forenings 25 års jubilæumsskrift den sigende titel ”Den evige udfordring”, hvilket ligeledes inspirerede til titlen for 50 års jubilæumsskriftet: ”Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten” hvor bidragsyderne omfattede skatteministeren, teoretikere fra danske og udenlandske læreanstalter, rådgivere og ansatte i skatteadministrationen.

  På bagrund af ovenstående blev der den 8. oktober 2019 afholdt en konferencen med titlen ”Skattely og misbrug af skattereglerne.” Konferencen blev afholdt i et fyldt auditorium i Fib 15 med ca. 100 deltagere. Efterfølgende arbejder de inviterede bidragsydere på at omsætte deres indlæg til en artikel, der trykkes i en konferencebog, der forventes udgivet i 2020.

Forskere tilknyttet TRG

 • +

  Jakob Bundgaard

  Jakob Bundgaard

  E-mail: jbu@law.aau.dk

  Jakob Bundgaard er ansat på deltid som professor ved AAU og bidragsyder til projektet. Jakob er forfatter til et betydeligt antal skatteretlige publikationer og holder ofte foredrag og oplæg for rådgivere, på universiteter og ved konferencer. Derudover er Jakob aktiv i forskellige foreninger indenfor feltet, herunder som medlem af Skattelovrådet, som medlem af repræsentantskabet i Dansk Skattevidenskabelig Forening (DSF), European Association of Tax Law Professors (EATLP) og er medlem af skatteudvalget i Dansk Venture Capital og Private Equity Association (DVCA). Jakob er desuden direktør i rådgivningsvirksomheden Corit Advisory.

 • +

  NIELS WINTHER-SØRENSEN


  Niels WInther-Sørensen

  E-mail: nws@law.aau.dk

  Professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen er en erfaren skatterådgiver med omfattende ekspertise inden for en bred vifte af skattespørgsmål, herunder selskabsbeskatning og international skatteret. Niels er ansat som professor på deltid og har i sin karriere (herunder 10 år som partner i ”Big four” revisionsvirksomheder og som professor i skatteret) opnået stor erfaring med at løse de mest komplicerede skattespørgsmål. Niels rådgiver bl.a. førende MNEer, finansielle institutioner, fonde og private equity fonde.

  Ud over sine rådgivningsopgaver er Niels blevet udpeget til adskillige offentlige stillinger, eksempelvis formand for Det danske Skatteråd og medlem af forskellige ekspertudvalg nedsat af skatteministeren, såsom Sambeskatningsudvalget og Skatteretsrådet, og han er formand for Skattelovrådet. Endvidere har Niels r i øjeblikket medlem af bestyrelsen for den danske afdeling af IFA (International Fiscal Association).

 • +

  Gitte Søgaard


   

   

   

   

   

   

   

   

  Gitte Søgaard

  Tlf: +45 6114 4602
  E-mail: gso@law.aau.dk

  Gitte er lektor på Juridisk Institut og har fokus på erhvervsret, særligt selskabsret og koncernforhold.

 • +

  Anders Nørgaard Laursen

  Anders Nørgaard Laursen er professor ved Aarhus Universitet. Han er i 2018 og 2019 frikøbt til at bidrage til projekt Skattely 2.0. Anders er forfatter og medforfatter til en række skatteretlige bøger og artikler og er en hyppigt brugt oplægsholder ved konferencer og kurser. Anders er medlem af repræsentantskabet for Dansk skattevidenskabelig forening (DSF), og han er medlem af Permanent Scientific Committee, hvis primære opgave er at udvikle det videnskabelige program til de årlige IFA-kongresser (International Fiscal Association). IFA er verdens førende skatteretlige forskningsnetværk.