AAU logo

Juridisk Institut

Ph.d.-stipendiater

Bjørn Holtze


Bjørn er ph.d.-privatist og er indskrevet i perioden
1. oktober 2015 - 30. september 2018

Ph.d.-projekt titel:

Den danske arbejdsmarkedsmodel i et moderne Europa.

Hovedspørgsmålet i projektet er, hvorledes aftalefriheden for arbejdsmarkedets parter er indskrænket på baggrund af reguleringen fra EU. Der tages udgangspunkt i regulering på traktatniveau, således primært de frie bevægeligheder, i mindre omfang vil der også være fokus på sekundærregulering. Den danske tradition med regulering af arbejdsmarkedet gennem kollektive aftaler er kommet under stadig større pres, og udfordret af risikoen for social dumping i mange former. Projektet har derfor til hensigt at det juridiske samspil mellem den danske tradition og regulering fra EU, særligt for at klarlægge det råderum arbejdsmarkedets parter har, uden at dette krænker forpligtigelserne i forhold til EU-retten.

Hovedvejleder er Lektor Thomas Rønfeldt

Bjørns AAU personprofil

Lene Wacher Lentz


Lene er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden
1. august 2016 - 31. juli 2019

Ph.d.-projekt titel:

Politiets efterforskning på internettet

Projektet har til formål at analysere rammerne for politiets efterforskning på internettet. Retsplejeloven indeholder ikke en særskilt regulering af dette område, hvorfor rammerne for politiets efterforskning på internettet i høj grad må fastlægges ved, at de nye, dynamiske efterforskningsmetoder på internettet sammenholdes med retsplejelovens regulering af de tvangsindgreb, der bruges i den fysiske verden, såsom ransagning, observation, indgreb i meddelelseshemmeligheden mv. Delemner i projektet vil bl.a. være hackingbestemmelsen efter straffeloven, politiets infiltration og agentvirksomhed på internettet samt beslaglæggelse og konfiskation af hjemmesider.

Hovedvejleder: Professor Lars Bo Langsted

Lenes AAU personprofil

Tanja Kammersgaard Christensen


Tanja er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden
1. februar 2016 - 31. januar 2019

Ph.d.-projekt titel:

De retlige krav til digital overvågning

Det primære formål med afhandlingen bliver at undersøge om retten til privatlivets fred sikres og respekteres når staten overvåger borgerne på internettet til brug for efterforskning af blandt andet cybercrime, og hvem der varetager borgerens rettigheder i forbindelse hermed.

Hovedfokus i afhandlingen vil være borgerens grundlæggende ret til privatliv, hvad dette indebærer i forhold til overvågning, hvordan borgerens ret sikres i forbindelse med vedtagelse af nye love og implementering af EU-direktiver og hvordan retten sikres i forhold til behovet for digital overvågning

Hovedvejleder er Professor Søren Sandfeld Jakobsen

Tanjas AAU personprofil

Kristen Christiansen


Kristen er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden
1. januar 2016 - 31. december 2018

Ph.d.-projekt titel:

TBA

Hovedvejleder Lektor Thomas Rønfeldt

Kristens AAU personprofil

 

Marianne Hundahl Frandsen


Marianne er ph.d.-stipendiat og indskrevet i perioden
1. august 2015 - 31. juli 2018

Ph.d.-projekt titel:

europæiske passagerers rettigheder

Afhandlingen har til formål at analysere europæiske passagerers rettigheder på de fire regulerede transportområder, og vurdere hvorvidt disse rettigheder kan udtrykkes i principper i overensstemmelse med EU’s øvrige grundlæggende principper.

Hovedvejleder: Lektor Marie Jull Sørensen.

Mariannes AAU personprofil

Kicki Damtoft


Kicki er ph.d.-stipendiat  og er indskrevet i perioden
1. august 2018 - 31. juli 2021

Ph.d.-projekt titel:

Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet

Afhandlingen har fokus på den kommunale praksis på børneområdet. Formålet er at identificere de barrierer, der modvirker korrekt retsanvendelse. Formålet søges belyst ved anvendelse af henholdsvis retsdogmatisk metode og retssociologiske undersøgelser. Afhandlingen har således til hensigt at analysere det foreliggende retsgrundlag samt identificere hvorledes regelgrundlaget opfattes og anvendes i praksis. Dermed ønskes det klarlagt hvilke faktorer, der påvirker sagsbehandlingen og i visse tilfælde medfører, at der træffes forkerte afgørelser.  

Hovedvejleder er Lektor Trine Schultz 

Kicki AAU personprofil

Rune Engberg Christensen


Rune er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden
1. september 2016 - 31. august 2019

Ph.d.-projekt titel:

TBA

Hovedvejleder Professor Liselotte Madsen

Runes AAU personprofil

 

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332