Arrangementer - Nyheder - publikationer

Foredrag om cybercrime på Folkeuniversitetet

Ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz holder den 24. Oktober 2018 kl. 17.00 oplæg på Folkeuniversitetet om “Cybercrime – Tendenser og udfordringer”. Internettet har givet grobund for nye former for kriminalitet, som udfordrer straffesystemet og politiets måde at efterforske på. Vi hører om omfattende hacking-angreb i dagspressen. Straffesystemet udfordres også af de små sager, hvor der i dansk ret er eksempel på, at en kvinde i 2017 blev dømt for hacking ved at have logget på sin ekskærestes Facebook-profil og ændret profilbilledet. Hvordan skal straffeloven bruges på de sociale medier, så der sikres en balance mellem hensynet til at beskytte den enkeltes private oplysninger og hensynet til, at vi kan surfe rundt, søge viden og måske drille hinanden, uden at risikere strafansvar. 

Link til Folkeuniversitetet: https://fuaalborg.dk/aalborg/program/kultur-sociologi-og-samfund/cybercrime-tendenser-og-udfordringer-1821-162

Tv-program om identitetstyveri

Professor Søren Sandfeld Jakobsen deltog d. 16. august 2018 i DR’s magasin ”Kontant” på DR1, der denne gang omhandlede den voldsomme stigning i identitetstyverier på nettet og eventuelle lovgivningsinitiativer, der kan dæmme op for problemet.

Ny artikel om efterforskning på udenlandske servere

Professor Lars Bo Langsted har i det seneste nummer af tidsskriftet Juristen fået offentliggjort artiklen ”Efterforskning på udenlandske servere”. Artiklen ser nærmere på spørgsmålet om ransagning af udenlandske servere i lyset af Højesterets afgørelse i U 2012.2614 H.

Nordisk Workshop i strafferet i Lund

Lektor Birgit Feldtmann og ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz deltog i dagene fra den 31. Maj til den 2. Juni 2018 i den 22. Nordiske Workshop i strafferet, i år afholdt i Lund, Sverige.
Temaet for workshoppen var “Dem og os”, hvilket gav mange gode drøftelser med de nordiske strafferetskolleger om inklusion, repræsentation og legitimitet ved straffesystemet.

Birgit Feldtmann holdt oplæg om strafferetlig lovgivning og trends i Danmark, og Lene Wacher Lentz holdt oplæg om sit ph.d.-projekt “Politiets hemmelige efterforskning på internettet” med særligt fokus på efterforskningsmetoderne infiltration og hemmelig agentvirksomhed.

Ny forskningsartikel om digital overvågning

Professor Søren Sandfeld Jakobsen har sammen med to forskere fra Københavns Universitet netop offentliggjort en artikel om en meget omdiskuteret dom fra EU-Domstolen vedrørende grænserne for EU-medlemsstaternes mulighed for at overvåge borgernes brug af kommunikationsmidler (telefon, mobil, internet). Artiklen er offentliggjort i det ansete tidsskrift International Data Privacy Law, der udgives af Oxford Press.

Ph.d.-stipendiat bidrager til debatbog om overvågning og privatliv

Den 14. Maj 2018 udkommer debatbogen “Eksponeret – Grænser for privatliv i en digital tid”, hvor Birgitte Kofod Olsen og Rikke Frank Jørgensen har samlet i alt 15 bidrag fra danske eksperter, som behandler centrale og aktuelle problemstillinger om privatlivet i en digital tid. Bogen er opdelt i fire temaer, der går i dybden med det offentliges brug af data, den kommercielle udnyttelse af personoplysninger; cybersikkerhed; samt tilsyn og kontrolmekanismer.

Ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz har bidraget til bogen med et kapitel om politiets efterforskning på internettet. De mange nye muligheder for digital efterforskning aktualiserer et behov for at opdatere retsplejeloven, så der skabes klare rammer for politiets arbejde og for borgernes digitale privatliv.  

 Debatbogen “Eksponeret – Grænser for privatliv i en digital tid”

Forskningsophold ved den norske Politihøgskole i Oslo

Ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz er netop hjemvendt efter to ugers forskningsophold ved den norske Politihøgskole, hvor hun har undersøgt norsk ret i forhold til politiets hemmelige efterforskning på internettet.

Politihøgskolen har et højt specialiseret, fagligt miljø, hvor både den juridiske og den politioperative forskning om digital efterforskning er samlet. Dette giver et unikt fokus på, at den retlige regulering også skal kunne fungere for politiet i en praktisk, operativ kontekst. Lene Wacher Lentz holdt oplæg for forskningskollegerne om Hacking og det digitale privatliv, ligesom opholdet bød på en række møder med både juridiske og politifaglige kapaciteter inden for området “digital efterforskning”. 

 Politihøgskolen i Oslo 

Oplæg i Juridisk Forening i Aalborg

Ved et velbesøgt arrangement i Juridisk Forening i Aalborg den 26. februar 2018 holdt IECC et oplæg om cybercrime, hvor ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz først gav de strafferetlige vinkler på hacking-forbrydelsen og politiets efterforskning på internettet, hvorefter professor Søren Sandfeld Jakobsen redegjorde for de IT-sikkerhedsmæssige aspekter, navnlig i forhold til den kommende persondataforordning.

Reception og festskrift for Lars Bo Langsted

Fredag d. 2. februar 2018 holdt Juridisk Institut reception for professor Lars Bo Langsted. Ved receptionen fik Lars Bo Langsted overrakt et festskrift med faglige artikler skrevet af en række fagfæller og andre med snitflade til Lars Bo. Festskriftet indeholder bl.a. en række artikler om cybercrime og cybersikkerhed.

Mediejuridisk Netværk

Professor Søren Sandfeld Jakobsen, IEEC, har været medarrangør til et arrangement i ”Mediejuridisk Netværk” torsdag d. 25. januar 2018, hvor der bl.a. blev holdt oplæg om ansvaret for medier, der tillader brugergeneret indhold i fx kommentarspor til nyhedsartikler, blogs i netaviser mv.
Ved arrangementet, der blev afholdt på Københavns Universitet, deltog ca. 50 advokater, mediejurister fra de store mediehuse, forskere m.fl.” 

Radiodebat om logning

Ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz deltog den 21. januar 2018 i et debatprogram “Europa i flammer” på Radio24syv med Jens Rohde (V) og Christel Schaldemose (S). I programmet blev refereret fra Lene Wacher Lentz’ artikel “Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen” (publiceret i Juristen 5/2017), hvorefter Lene Wacher Lentz forklarede om EU-domstolens afgørelse fra december 2016 om logning af teledata samt om dommens betydning for den danske logningsregulering. Programmet kan genfindes som podcast.

Politiets adgang til teledata

Efter at have forholdt sig til logning af teledata har ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz kastet sig over spørgsmålet, hvornår politiet kan få adgang til de lagrede data hos teleselskaberne som led i efterforskningen af et strafbart forhold. I artiklen “Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata”, netop publiceret i Tidsskrift for Kriminalret (2017, s. 1240), har Lene Wacher Lentz analyseret retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden, teleobservation og edition. Retsplejelovens regulering må nu revideres i lyset af Tele2-dommen, hvor EU-domstolen fremkom med en række anvisninger på logning af teledata og politiets adgang til disse data. Derudover udfordres reglerne om indgreb i meddelelseshemmeligheden også af tidens tand i forhold til udviklingen af nye digitale kommunikationsformer.

Logning af teledata

Siden 2007 har de danske teleudbydere været underlagt en pligt til at registrere data om al telekommunikation og opbevare disse data i et år for at sikre, at data er tilgængelige for politiet ved en eventuel senere efterforskning.

I artiklen ”Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen", publiceret i Juristen nr. 5/2017, konkluderer ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz, at den danske logningspligt nu må revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstolens afgørelse i Tele2-sagen, hvor domstolen fandt, at den svenske logning var i strid med EU-retten. EU-domstolen henviser blandt andet til, at en generel logning af teledata gør det muligt at drage meget præcise slutninger om den enkelte borgers vaner i dagligdagen, opholdssteder, rejser, aktiviteter og sociale relationer, ligesom det er egnet til at give borgerne en følelse af, at deres privatliv er genstand for konstant overvågning.

Artiklen i Juristen har givet anledning til flere interviews med Lene Wacher Lentz, således til artikler på internetmediet Version2 den 9. januar 2018 ”Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert”og i dagbladet Information den 22. december 2017 ”EU-landene vil teste grænsen for, hvor megen masseovervågning, det er muligt at opretholde”.

Det haster med at få etableret et IT-system

Lene Wacher Lentz deltog den 2. januar 2018 i radioprogrammet P1 Morgen, i tilknytning til nyheden om, at Rigspolitiet havde stoppet udviklingen af et it-system, der skulle fungere som en anmelderportal for it-kriminalitet, samtidig med at politiet tilkendegav at ville udvikle et nyt og mere omfattende it-system. På baggrund af sin forskning i politiets efterforskning på internettet og sin praktiske baggrund som anklager, vurderede Lene Wacher Lentz, at det hastede med at få etableret et it-system, som kunne understøtte, at man i sager om it-kriminalitet kunne forbinde sporene (navne, telefonnumre, IP-adresser mv.), og dermed se sammenhængen mellem flere sager, der isoleret set måske er små, men som samlet set kan være udtryk for omfattende, organiseret it-kriminalitet. 

Ansvar ved brud på IT-sikkerheden

Ved et arrangement i JUC’s netværk om erstatning, ansvar og forsikring d. 5. december 2017 holdt professor Søren Sandfeld Jakobsen oplæg om det straffe- og erstatningsretlige ansvar, virksomheder og myndigheder kan blive pålagt ved overtrædelse af persondataloven og de forskellige andre regler i dansk ret, der gælder om IT-sikkerhed.

Søren Sandfeld Jakobsen på det årlige teleseminar

På det årlige teleseminar om aktuelle telejuridiske emner, der blev afholdt d. 26. oktober 2017 i regi af advokatfirmaet Kromann Reumert, holdt professor Søren Sandfeld Jakobsen en række oplæg, herunder om logningsreglerne og politiets og andre myndigheders mulighed for at blokere for hjemmesider med ulovligt indhold

Oplæg om Big Data og persondataforordningen

På et velbesøgt arrangement for en kreds af nordjyske IT-chefer mv. d. 2. oktober 2017 holdt Professor Søren Sandfeld Jakobsen oplæg om, hvad den nye persondataforordning betyder for Big Data, Business Intelligence og andre redskaber til behandling af meget store mængder af data. 

Sociale mediers ansvar for ulovligt indhold

På Foreningen for Entertainment- og Medierets årlige seminar om mediejura d. 31. august og 1. september 2017 holdt Professor Søren Sandfeld Jakobsen oplæg om sociale mediers ansvar for ulovligt brugergenereret indhold.

Ph.d.-stipendiat om retsplejeloven i radioprogram

Lene Wacher Lentz, ph.d.-stipendiat ved IECC, deltog den 12. September 2017 i Internetdagen, der blev afholdt af Erhvervstyrelsen og Dansk Internet Forum i København.
Under programpunktet “Bekæmpelse af digital kriminalitet” holdt Lene et oplæg og deltog herefter i en paneldebat med repræsentanter fra SØIK og Rigsadvokaten.

Efterfølgende deltog Lene i et interview til programmet “Aflyttet” på Radio24syv, hvor hun fortalte om udfordringerne for politiet ved efterforskningen af den nye digitale kriminalitet. Radioprogrammet fra internetdagen blev sendt søndag den 17. September 2017 og kan genfindes som podcast under titlen “Når robotten laver Science Fiction”.

IT-sikkerhedsreglerne i dansk ret

På en meget velbesøgt heldagskonference om den nye persondataforordning d. 20. juni 2017 hos advokatfirmaet Kromann Reumert holdt professor Søren Sandfeld Jakobsen, IEEC, oplæg om IT-sikkerhedsreglerne i forordningen og disse reglers samspil med IT-sikkerhedsregler andre steder i dansk ret.

Cybercrime-konference i Rumænien d. 16. juni 2017

I forbindelse med den årligt tilbagevendende pan-europæiske konference om cybercrime og cybersikkerhed på universitetet i Cluj, Rumænien, holdt Professor Søren Sandfeld Jakobsen, IEEC, oplæg om den EU-retlige regulering af cybercrime og cybersikkerhed.

Overvågning og logning

Ved et velbesøgt arrangement om overvågning og logning på Københavns Universitet d. 14. juni 2017 holdt Professor Søren Sandfeld Jakobsen, IECC, oplæg om EU-Domstolens principielle dom fra december 2016 om logning og dommens konsekvenser for dansk ret.

Søren Sandfeld Jakobsen valgt til bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed

Professor Søren Sandfeld Jakobsen fra IECC er netop blevet valgt ind i bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed. Rådet er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for et trygt og frit digitalt samfund for alle. Rådet har bl.a. til formål at søge at skabe en balance mellem effektiv brug af moderne teknologi, behovet for beskyttelse mod it-relaterede trusler og den enkeltes ret til privatlivets fred.

Nordisk cybercrime-seminar 2017

D. 20. og 21. april afholdte IECC det første nordiske seminar om cybercrime. Seminaret blev afholdt i Aalborg med 20 deltagere fra de nordiske lande repræsenterende alt fra universiteter, håndhævelsesmyndigheder, erhvervsliv og interesseorganisationer. I løbet af de to dage var der oplæg og levende diskussioner om en bred vifte af juridiske problemstillinger knyttet til cybercrime,  herunder hacking, identitetstyveri, ”hævnporno”, overvågning og privatlivsbeskyttelse, digitalt samtykke, processuelle tvangsindgreb og meget mere. Der var tale om et meget vellykket seminar, der med IECC som drivkraft forhåbentlig bliver til en årligt tilbagevendende begivenhed, ligesom deltagerne var enige om at etablere et nordisk netværk om cybercrime.

IECC holder oplæg om logning, overvågning og privatlivsfred

Professor Søren Sandfeld Jakobsen holdte d. 27. april 2017 oplæg i det såkaldte telejuridiske netværk, der er et netværk for teleudbydere og andre med intersse for teleregulering. Oplægget vedrørte den nylige og meget omtalte dom fra EU-Domstolen vedr. logning og konsekvenserne af dommen for dansk ret, herunder for teleudbyderne.  persondatabeskyttelse. Søren holdt oplæg om konsekvenserne af den meget omtalte dom om logning af teledata, der vedrører den vanskelige juridiske balancegang mellem privatlivs- og persondatabeskyttelse på den ene side, og automatisk registrering (logning) af og politiets adgang til teleoplysninger som grundlag for kriminalitetsbekæmpelse på den anden side. Oplægget gav også anledning til en mere retspolitisk diskussion af, hvor langt myndighederne kan og bør gå i forhold til at overvåge borgerne i det digitale informationssamfund, når overvågningen sker for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn som fx kriminalitetsbekæmpelse.

IECC afholder Nordisk cybercrime-seminar den 20. og 21. april 2017

Forskere i cybercrime fra Norge, Sverige og Danmark vil torsdag og fredag gæste Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, hvor IECC afholder Nordisk cybercrime-seminar. Med afsæt i en række spændende oplæg om cybercrime vil seminaret søge at afdække status på den juridiske forskning i Norden. Der er rigeligt af fælles problemfelter at tage fat på: hacking, strafbare ytringer på internettet, ”hævnporno”, samt problematikken om, hvilket land, der har jurisdiktion til at strafforfølge forbrydelser, der sker på internettet osv. Vi glæder os til nogle spændende dage i forskningens tegn med mange interessante diskussioner.

IECC deltager i arrangement om persondatabeskyttelse

Professor Søren Sandfeld Jakobsen deltog d. 18. april 2017 i et arrangement hos advokatfirmaet Plesner om konsekvenserne af en række nye domme fra EU-Domstolen vedr. persondatabeskyttelse. Søren holdt oplæg om konsekvenserne af den meget omtalte dom om logning af teledata, der vedrører den vanskelige juridiske balancegang mellem privatlivs- og persondatabeskyttelse på den ene side, og politiets adgang til teledata som grundlag for kriminalitetsbekæmpelse på den anden side. Mere retspolitisk giver dommen også anledning til en principiel drøftelse af, hvor langt myndighederne kan og bør gå i forhold til at overvåge borgerne, når overvågningen sker for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn som fx kriminalitetsbekæmpelse.

IECC deltager i foredrag om Big Data i relation til IT-sikkerhed

Professor Søren Sandfeld Jakobsen præsenterede den 5. april 2017 sine holdninger til Big Data, da der blev holdt foredrag om emnet i relation til IT-sikkerhed. Foredraget blev holdt for Telenor og en bred kreds af Telenors private og offentlige kunder. 

Indledningsvis blev definitionen af Big Data og reguleringen særligt for teleudbydere fastlagt. Dette blev sat i relation til den nye persondataforordning. Slutteligt fortalte Professor Søren Sandfeld Jakobsen om sine holdninger og kom med en konklusion angående den spændende problemstillingen.

Youth Pathways into Cybercrime

Den netop offentliggjorte rapport Youth Patways into Cybercrime inddrager kriminologiske, udviklings-psykologiske, neurobiologiske og  cyber-psykologiske indfaldsvinkler for at kortlægge hvodan og hvorfor unge mennesker begiver sig ud i cyberkriminalitet.

Rapporten er lavet af bl.a. professor Mary Aiken, der er medlem af Academic Advisory Network ved Europols EC3

Læs artiklen her

Antologien "Når forbrydelser bliver digitale"

Det Kriminalpræventive Råd har netop udgivet en antologi med titlen: ”Når forbrydelser bliver digitale”.

Antologien giver et overblik over de mange forskellige aspekter af kriminalitet på nettet og oplyser med råd og nyttig viden om, hvad man kan gøre for at forebygge, at man bliver offer for det.

IECC har bidraget til antologien, bl.a. med et bidrag af Lars Bo Langsted om den grænseløse IT-kriminalitet.

Antologien kan downloades her

IECC deltager i Co-creation-projekt om økonomisk IT-kriminalitet ved Københavns Politi

Videnskabelig assistent Lene Wacher Lentz deltager den 7. april 2016 i et Co-creation-projekt, iværksat af Københavns Politi i samarbejde med Nationalt Forebyggelsescenter under Rigspolitiet.

Den økonomiske IT-kriminalitet er i hastig vækst. Co-creation-projektet sætter forskellige aktører sammen – private firmaer, brancheorganisationer, offentlige myndigheder m.fl. – for at opnå en fælles forståelse af udfordringerne og sammen udvikle løsninger på den økonomiske IT-kriminalitet.

IECC deltager i ekstern financieret forskningsprojekt om overvågning af elnettet

Professor Søren Sandfeld Jakobsen skal som led i stort AAU-forskningsprojekt om digitalisering og overvågning af elnettet undersøge de persondataretlige konsekvenser heraf.

Læs nærmere om projektet

SKAT bevilger 3,7 millioner kroner til forskning i skattely

Skat har netop bevilget 3,7 millioner til forskning i skattely. Der er stor og stadig stigende fokus på midler, der trækkes ud af landet og anbringes i såkaldte skattely. Anbringelse af midler i »skattely« kan imidlertid dække over alt fra helt legale transaktioner til at være et udslag af økonomisk kriminalitet.

De bevilgede penge gives udelukkende med henblik på forskning i begrebet skattely, som det forstås i den vestlige verden. Forskningen, der vil foregå i regi af International Economic Crime and Cyber Crime Research Centre (IECC), ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, skal bringe os nærmere på en definition eller et mønster i det, der i den offentlige debat omtales som skattely.

Skattely er et begreb, der i dag anvendes i flæng, men der eksisterer ikke nogen egentlig juridiske definition hverken i Danmark eller i den øvrige verden. Afdækningen af begrebet og fænomenet »skattely« vil ske med inddragelse af såvel EU-regulering som amerikansk ret idet skattely er en global udfordring, hvor Danmark ikke meningsfyldt kan lave isolerede tiltag.  

SKAT deltager udelukkende med finansiering af projektet. Skattemyndighederne er således ikke direkte involveret i projektet og har hverken indflydelse på forskningens tematikker eller dens resultater.

Forskningsprojektet vil blive udført under ledelse af lektor Thomas Rønfeldt, der er ekspert i international skatteret herunder EU-skatteret og skattestrafferet. Leder af IECC-Crime Research Centre, professor Lars Bo Langsted, er meget glad for at SKAT har bevilget så stort et beløb til uafhængig forskning i et så centralt fænomen som skattely. »Uden denne finansiering, ville det ikke have været muligt at gennemføre dette uhyre samfundsrelevante og vigtige projekt« udtaler han. 

Professor Lars Bo Langsted leder af IECC er udnævnt til medlem af tænketank under Europol

Professor fra Aalborg Universitet, Juridisk Institut udnævnt til medlem af tænketank under Europol.

Europol har bedt Leder af IECC Crime Research Centre, Professor Lars Bo Langsted, om at være medlem af  Academic Advisory Network, der er knyttet til Europols Cyber Crime Centre, EC3. Formålet med etableringen af netværket er ”to establish an academic advisory network or ‘think tank’ comprised of a small international group of thought leaders and leading academic experts tasked with advising the EC3 on key cybersocietal issues.”.

Netværket skal især beskæftige sig med: “Future thinking, Cyber research, Strategy, Policy, Exchange of information and ideas and Thought leadership regarding safe and secure societies in cyberspace.”

Medlemmerne af netværket kommer fra forskellige grene af videnskaben, herunder jura, kriminologi, fysik, matematik og psykologi og har alle gennem deres karriere beskæftiget sig med forskellige dele af cybercrime og cybersecurity såvel akademisk som rådgivende/praktisk.

Flere oplysninger om Europols Cyber Crime Centre, EC3 kan findes på https://www.europol.europa.eu/ec3

Lene Wacher Lentz er ny medarbejder ved IECC


Lene har siden 2006 arbejdet som anklager ved Statsadvokaten og senest ved Nordjyllands Politi. Hun har navnlig været beskæftiget med straffesager om økonomisk kriminalitet, hvor forbrydelsen begås på internettet. Siden februar 2014 har Lene været tilknyttet som underviser ved Jura uddannelsen, Aalborg Universitet, i Kursusfagene Videregående Straffeproces og Politiret, ligesom hun underviser i den grundlæggende strafferet på Kriminologi-uddannelsen.

Lene er, i perioden 1. december 2015 - 30. juni 2016, ansat som videnskablig assistent ved Juridisk Institut og er tilknyttet IECC. Lene skal forske i databedrageri, som handler om misbrug af betalingskort ved køb på nettet, hvor hun navnlig vil undersøge politiets efterforskningsmuligheder i sådanne sager.

Lene har orlov fra sin stilling som anklager ved Nordjyllands Politi.

4,9 millioner kroner til forskning i Cybercrime

Det Obelske Familiefond har netop bevilget 4,9 millioner kroner til forskning i cybercrime. Forskningscenteret om grænseoverskridende økonomisk kriminalitet og cybercrime (IECC Crime Research Centre) ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet har d. 15/4 2015 modtaget tilsagn om 4,9 millioner kroner til sin forskning. Midlerne gives dels med henblik på at opbygge centeret dels med henblik på forskning i to delprojekter. Et projekt vedrørende de strafferetlige bestemmelser og politiets muligheder for at efterforske på nettet og et andet projekt om beskyttelsen af borgernes privatliv som følge af de udvidede overvågningsmuligheder.

Læs hele artiklen her

Ny artikel fra IECC Crime Research Centre

Ny artikel fra IECC Crime Research Centre

Søren Sandfeld Jakobsen og Lars Bo Langsted skriver I det seneste nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling (nr. 2/3, årg. 3, 2014, s. 41-61) i artiklen ” I en højere sags tjeneste” om afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst med særlig fokus på digital overvågning.

Artiklen behandler nogle af de grundlæggende problemstillinger, regler, principper og hensynsafvejninger, der gælder, når staten eller private virksomheder vil gennemføre overvågning af borgerne og dermed gøre indgreb i retten til privatlivets fred. Retsstillingen er langt fra klar og en række områder med uklarheder og behov for yderligere forskning beskrives. Artiklen afrundes med en beskrivelse af de faser en mulig test af tilladeligheden af indgreb i privatlivets fred kan inddeles i efter den foreliggende praksis fra EMD og EU-domstolen.