AAU logo

Juridisk Institut

Videnskabelige medarbejdere

 • profile image

  Anders Ørgaard

  Professor

 • Arbejdsfunktioner

  • Anders er professor i formueret. Anders erhvervede ph.d.-graden i 2006 på en afhandling om voldgiftsaftalen. Anders publicerer bredt i formueret og procesret. Anders har således udgivet bøger og artikler om insolvensret, voldgiftsret, aftaleret, køberet, panteret, obligationsret, selskabsret og erstatningsret. Anders underviser i Formueret I og Formueret III, Udvidet Konkurs- og Rekonstruktionsret, og han har i flere år deltaget som coach i den internationale procedurekonkurrence Vis Moot. Anders vejleder i forbindelse med bacheloropgaven og kandidatafhandlingen, og han arrangerer formueretlige ph.d.-kurser og afholder kurser og seminarer, for pengeinstitutter, revisorer og advokater. Anders har siden 2011 været bestyrelsesformand for De Jurastuderendes Retshjælp, Aalborg. Anders er medlem af Aalborg Universitets Open Access-udvalg, og han er formand for Aalborg Universitets Praksisudvalg. Anders er medlem af European Law Institute i Wien. Anders er ansat på deltid som advokat hos TVC Advokatfirma. Anders blev ansat ved Juridisk Institut 1. december 2007.
 • profile image

  Anne Mørk Pedersen

  Adjunkt

 • Arbejdsfunktioner

  • Anne er adjunkt og underviser på både jura-, erhvervsjura- og socialrådgiveruddannelsen i forvaltningsret, familie- og arveret og socialret.
 • profile image

  Bjørn Holtze

  Videnskabelig assistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Bjørn er ph.d.-privatist og er indskrevet i perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2018. Ph.d.-projekt titel: Den danske arbejdsmarkedsmodel i et moderne Europa. Hovedspørgsmålet i projektet er, hvorledes aftalefriheden for arbejdsmarkedets parter er indskrænket på baggrund af reguleringen fra EU. Der tages udgangspunkt i regulering på traktatniveau, således primært de frie bevægeligheder, i mindre omfang vil der også være fokus på sekundærregulering. Den danske tradition med regulering af arbejdsmarkedet gennem kollektive aftaler er kommet under stadig større pres, og udfordret af risikoen for social dumping i mange former. Projektet har derfor til hensigt at det juridiske samspil mellem den danske tradition og regulering fra EU, særligt for at klarlægge det råderum arbejdsmarkedets parter har, uden at dette krænker forpligtigelserne i forhold til EU-retten. Hovedvejleder er Lektor Thomas Rønfeldt
 • profile image

  Carsten Munk-Hansen

  Professor med særlige opgaver

 • Arbejdsfunktioner

  • Carsten er professor mso i formueret og retsteori. Carsten erhvervede ph.d.-graden i 2007 ved en afhandling om ansvarsfraskrivelse. Han har publiceret en række bøger om fast ejendom, retsteori mv. og artikler om formueretlige emner, herunder lejeretlige, forsikringsretlige og obligationsretlige emner. Han underviser i metode, retsvidenskabsteori og fast ejendom, og har undervist i aftaleret, forsikringsret, obligationsret mv. Carsten er bl.a. ansvarlig for vejledning i bachelorprojekter og kandidatspecialer. Han blev ansat ved Juridisk Institut den 1. august 2009, og har tidligere arbejdet 20 år som advokat. I januar 2017 blev Carsten af erhvervsministeren udpeget som formand for Planklagenævnet.
 • profile image

  Gitte Meldgaard Abrahamsen

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Gitte er pr. 1. marts 2018 ansat som lektor i formueret med særlig fokus på familieformueretlige aspekter. Gitte erhvervede ph.d.-graden i december 2013 på baggrund af sin afhandling om pensionsrettigheders behandling på ægtefælleskifte. Gitte underviser i formueret III, særligt tinglysning og panteret, familie- og arveret på 2. semester og udvidet familie- og arveret. Gitte er medlem af instituttets Fællesudvalg. Gitte har været ansat ved instituttet siden 2010.
 • profile image

  Hanne Hartoft

  Adjunkt

 • Arbejdsfunktioner

  • Hanne er adjunkt. Hanne fik ph.d.- graden i 2015 på baggrund af en afhandling om magtanvendelse over for anbragte børn. Hun underviser i socialret, strafferet og strafproces. Dette omfatter studerende på jura og socialrådgiveruddannelsen, samt Master i Børn og Unge. Hun har bidraget til bøger og publiceret artikler bl.a. om børn og unges retsstilling. Dette indebærer også menneskeretlige perspektiver. Hun indgår i et flerårigt forskningsprojekt om kommuners retsanvendelse. Hanne deltager i nationale og nordiske netværk, der arbejder retsdogmatisk men også tværfagligt. Hanne har tidligere arbejdet som advokat, men har været ansat ved Juridisk Institut siden 2011.
 • profile image

  Jesper Lindholm

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Forskning, formidling, undervisning og vejledning indenfor retsområderne folkeret, menneskerettigheder, flygtninge- og udlændingeret samt statsforfatningsret. Jesper har en juridisk ph.d. grad i asylret. De akademiske arbejdsfunktioner indenfor disse områder understøttes af flere års praktisk erfaring i udlandet hos FN og Amnesty International. Jesper er medlem af Juridisk Instituts Offentligretlige Forskningsgruppe og medstifter af instituttets internationale forskningsnetværk (Global and Transnational Law Group). Initiativtager til og medlem af Network for Human Rights Researchers, som er et tværfagligt forskningsnetværk under Dansk Institut for Menneskerettigheder i København. Jesper deltager desuden i forsknings- og undervisningsfællesskabet omkring Global Refugee Studies ved AAU København. Tidligere medlem af Internationaliseringsgruppen og Samarbejdsudvalget på instituttet. Udpeget i 2013 af rektor for Aalborg Universitet som medlem af bestyrelsen for Dansk Institut for Menneskerettigheder og genudpeget for perioden 2017-21. Næstformand for bestyrelsen siden december 2014. Jesper er også bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp og tidligere medlem af Flygtningenævnet (2013-17).
 • profile image

  John Klausen

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • John er ansat som lektor i socialret. Han erhvervede ph.d.-graden i 2002 ved en afhandling om offentlig forsørgelse. John forsker i socialret og forvaltningsret og har publiceret en række artikler og bøger om disse emner. Han underviser i forvaltningsret og socialret ved Juridisk Institut og på socialrådgiveruddannelsen. John er medlem af studienævnet på socialrådgiveruddannelsen. Han blev ansat ved instituttet 1. marts 2011.
 • profile image

  Kicki Storm

  Ph.d.-stipendiat

 • Arbejdsfunktioner

  • Kicki er ph.d.-stipendiat og beskæftiger sig med socialret. Afhandlingen har fokus på kommunal retsanvendelse på børneområdet. Kicki er uddannet cand.jur. fra Aalborg Universitet og blev ansat ved instituttet i august 2018.
 • profile image

  Lars Bo Langsted

  Professor emeritus

 • Arbejdsfunktioner

  • Lars Bo er professor i strafferet. Han underviser i strafferet og straffeproces. Lars Bo har skrevet en række bøger og artikler om strafferetlige og erstatningsretlige emner. Han har tidligere været ansat i Justitsministeriet og arbejdet som anklager for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Lars var medlem af procesbevillingsnævnet fra 2008-2011 Han var institutleder ved instituttet fra 2007-2010, og han var drivkraften bag etableringen af instituttet. Han blev ansat ved Aalborg Universitet januar 2000.
 • profile image

  Lene Wacher Lentz

  Ph.d.-stipendiat

 • Arbejdsfunktioner

  • Lene er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden 1. august 2016 - 31. juli 2019. Ph.d.-projekt titel: Politiets hemmelige efterforskning på internettet Projektet har til formål at analysere rammerne for politiets efterforskning på internettet. Retsplejeloven indeholder ikke en særskilt regulering af dette område, hvorfor rammerne for politiets efterforskning på internettet i høj grad må fastlægges ved, at de nye, dynamiske efterforskningsmetoder på internettet sammenholdes med retsplejelovens regulering af de tvangsindgreb, der bruges i den fysiske verden, såsom ransagning, observation, indgreb i meddelelseshemmeligheden mv. Delemner i projektet vil bl.a. være hackingbestemmelsen efter straffeloven, politiets infiltration og agentvirksomhed på internettet. Hovedvejleder: Lektor Birgit Feldtmann.
 • profile image

  Line Bune Juhl

  Studielektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Line er studielektor. Hun erhvervede sin ph.d.-grad i 2010 på baggrund af en afhandling med titlen "Interesseafvejninger i sundhedsretten - med særligt fokus på håndtering af genetiske oplysninger om slægtninge". Hendes forskning strækker sig over bl.a. sundhedsret, persondataret, menneskeret og familieret. Hun underviser i fag som fx statsret og sundhedsret. Line har en særlig interesse i arbejdet med at øge trivsel og performance hos såvel studerende som andre undervisere, og hun har derfor igennem en årrække opsøgt omfattende viden om og træning i psykologi, pædagogik og neurovidenskab, og hun er bl.a. certificeret indenfor coaching og persontypeværktøjet Kernekvadranten. En stor del af hendes arbejdstid består derfor af at være mentor for studerende og yngre undervisere, ligesom hun er ansvarlig for gennemførelsen af en række undervisningsmæssige tiltag på instituttet. Line har været ansat siden 2009.
 • profile image

  Liselotte Madsen

  Professor med særlige opgaver

 • Arbejdsfunktioner

  • Liselotte er professor MSO i skatteret og blev ansat ved Juridisk Institut 1. marts 2013. Hun er cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet og cand.jur. fra Aarhus Universitet. Liselotte forsker i skatteretlige emner og sidder i repræsentantskabet for Dansk Skattevidenskabelig Forening. Hun er dansk redaktør på tidsskriftet Nordic Tax Journal og optaget som medlem af European Association of Tax Law Professors (EATLP). Liselotte har publiceret flere bøger og adskillige artikler om skatteretlige emner. Liselotte har været studieleder og studienævnsformand siden 2016. Hun underviser pt. ikke, da hun er studieleder, men er fagansvarlig for alle skatteretlige fag.
 • profile image

  Marianne Hundahl Frandsen

  Ph.d.-stipendiat

 • Arbejdsfunktioner

  • Marianne er ph.d.-stipendiat og indskrevet i perioden 1. august 2015 - 31. juli 2018. Ph.d.-projekt titel: europæiske passagerers rettigheder Afhandlingen har til formål at analysere europæiske passagerers rettigheder på de fire regulerede transportområder, og vurdere hvorvidt disse rettigheder kan udtrykkes i principper i overensstemmelse med EU’s øvrige grundlæggende principper. Hovedvejleder: Lektor Marie Jull Sørensen.
 • profile image

  Maria Ullits Pallesen Fonseca

  Adjunkt

 • Arbejdsfunktioner

  • Maria er adjunkt i civilproces. Maria erhvervede ph.d.-graden i 2017 ved en afhandling om domstolsprøvelse og rimelige sagsbehandlingstider i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Maria forsker i civilproces med skæringsflader til familieretten og menneskeretten. Maria underviser i og er fagsansvarlig for civilproces samt underviser i familie- og arveret, aftaleret og erstatningsret. Maria vejleder derudover bachelorprojekter og kandidatspecialer. Maria har endvidere det overordnede ansvar for Juridisk Bibliotek med fysisk placering på Juridisk Institut. Maria har været ansat på Juridisk Institut siden 1. august 2012.
 • profile image

  Marie Jull Sørensen

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Marie forsker i forbrugerret. På nuværende tidspunkt fokuserer hun på formidlingsplatformenes retlige relation til deres brugere samt brugernes indbyrdes relation. Marie er i gang med at udvikle et forskningsprojekt vedrørende formidlingsplatforme. Projektet skal dels kategorisere og retligt kvalificere platformene, dels undersøge brugernes rettigheder på arbejdsplatformene og dels undersøge behovet for udvikling af nye reguleringstiltag for formidlingsplatforme. Projektet er inspirereret af og udvikles i samarbejde med interesseorganisationer og internationale forskere. Marie varetager undervisning i erstatningsret, forbrugerret og EU Consumer Law. Herudover vejleder hun et ph.d. projekt vedrørende passagerers rettigheder og vejleder bachelorprojekter og kandidatspecialer.
 • profile image

  Nina Von Hielmcrone

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Nina er lektor emerita i socialret. Hun forsker og underviser i familieret, socialret og forvaltningsret. Nina underviser i disse fag på jurauddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Hun er forfatter til en bog om tilbagebetaling og har skrevet en lang række artikler om især retssikkerhedsspørgsmål i socialretten. Hun har været medlem af en lang række arbejdsgrupper og udvalg. Nina har været ansat ved Aalborg Universitet siden 1995.
 • profile image

  Peter Brix Vangsgaard

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Peter er ansat som lektor i socialret og retssociologi. Peter er jurist fra Aarhus Universitet og har i en lang årrække været ansat som lektor i juridiske fag på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, inden han i august 2014 kom til Aalborg Universitet. Undervisningsområdet er social- og forvaltningsret og retssociologi. Peters forskningsinteresse er tredelt og handler om at bidrage til 1) forståelsen af retsanvendelsens vilkår i den moderne socialforvaltning 2) erkendelsen af, hvorledes nye retssikkerhedsproblemer opstår og udvikles og stiller krav til omsætningen af de sociale love og regler 3) udviklingen af socialretslæren så den matcher ovenstående og det forhold, at socialretten forvaltes af ikke-jurister i første instans. Forskningsinteressen forfølges bl. a. ved empiriske studier i felten og gennem inddragelse af og afsøgning af koblingsmuligheder mellem teorier og perspektiver fra forskellige retsdiscipliner, herunder retsdogmatik, retssociologi og retsfilosofi.
 • profile image

  Rikke Krøger

  Ph.d.-stipendiat

 • Arbejdsfunktioner

  • Rikke er ph.d.-stipendiat og beskæftiger sig med forvaltningsret særligt i relation til offentligt ansattes ansvar, som er emnet for afhandlingen. Rikke er uddannet cand. jur. fra Aalborg Universitet. Hun har tidligere været ansat i AAU’s HR afdeling, hvor hun beskæftigede sig med personaleforhold. Rikke blev ansat ved instituttet i juni 2017.
 • profile image

  Rune Engberg Christensen

  Ph.d.-stipendiat

 • Arbejdsfunktioner

  • Rune er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden 1. september 2016 - 28. februar 2020 Ph.d.-projekt titel: TBA Hovedvejleder Professor Liselotte Madsen
 • profile image

  Sandra Cassotta

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Sandra er foredragsholder i international, miljø- og energilov på Juridisk Institut, Aalborg Universitet, og hendes interesse og undervisningsområder er klimaforandringer og energi, EU-ret og arktisk styring, migration af klimaændringer. Hun er specialiseret i miljøskader og ansvarsproblemer i en multi-level kontekst. Inkluderet i hendes interesseområde er menneskerettigheder, oceaner (UNCLOS) og miljøsikkerhed (herunder det arktiske hav) og miljømæssige menneskerettigheder. Selv om hun er en traditionel juridisk lærer, er Sandras tilgang også tværfaglig. Sandra er seniorforsker ved Institute for Security and Development Policy (ISDP), Stockholm, hvor hun arbejder under ISDP Sino-Nordic Arctic Policy Program (SNAPP) og Klimaændringer og cybersikkerhed. Sandra er Adjunct Professor of Law at the International Centre of Ocean Governance (ICOG), Western Sydney University (Australia), research fellow ved Sustainable College Bruges (SCB), Belgium og Lead Author on Polar Regions and Governance ved International Panel of Climate Change (IPCC) - United National Environmental Programme (UNDP) fra 2017-2019.
 • profile image

  Sten Bønsing

  Professor

 • Arbejdsfunktioner

  • Sten er professor i forvaltningsret. Han erhvervede i 2001 ph.d.-graden på en afhandling om brancheregler og brancheproces. Sten har publiceret en række arbejder om offentligretlige emner. Han underviser i forvaltningsret på flere studier ved Aalborg Universitet. Sten Bønsing forsker primært i forvaltningsret med fokus på de grundlæggende regler for alle forvaltningsmyndigheder. De seneste år har han navnlig forsket i regler om offentligt ansattes pligter og ansvar, og har fx publiceret videnskabelige artikler om de grundlæggende pligter for embedsmænd (tavshedspligt, sandhedspligt, bestikkelse m.v.) og sanktionering (straffeansvar m.v.) Sten Bønsing har gennem sin forskning i øvrigt forsket i forvaltningsrettens regler om sagsbehandling, persondata og databeskyttelsesregler (for offentlige myndigheder), inhabilitet, aktindsigt, gaver/bestikkelse af offentligt ansatte m.v. Sten er medlem af rektors valgudvalg og Juridisk Studienævn. Sten har været ansat ved Aalborg Universitet siden 1996.
 • profile image

  Søren Thomas Sørensen

  Studielektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Søren er ansat som studielektor i socialret, og indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder særligt det socialretlige forskningsmiljø. Han varetager undervisning på socialrådgiverstudiet i forvaltningsret og socialret med fokus på socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap. Han er fagansvarlig for juraundervisningen på socialrådgiveruddannelsen på modul 2 (Sociale problemer og socialt arbejdes praksis), modul 4 (Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap) og på valgmodul 10C (Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap). Søren er i januar 2018 udpeget som beskikket medlem af Tvangsbehandlingsnævnet.
 • profile image

  Tanja Kammersgaard Christensen

  Ph.d.-stipendiat

 • Arbejdsfunktioner

  • Tanja er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden 1. februar 2016 - 5. marts 2020. Ph.d.-projekt titel: De retlige krav til digital overvågning Det primære formål med afhandlingen bliver at undersøge om retten til privatlivets fred sikres og respekteres, når staten overvåger borgerne på internettet til brug for efterforskning af blandt andet cybercrime, og hvem der varetager borgerens rettigheder i forbindelse hermed. Hovedfokus i afhandlingen vil være borgerens grundlæggende ret til privatliv, hvad dette indebærer i forhold til overvågning, hvordan borgerens ret sikres i forbindelse med vedtagelse af nye love og implementering af EU-direktiver og hvordan retten sikres i forhold til behovet for digital overvågning. Hovedvejleder er Professor Birgit Feldtmann
 • profile image

  Thomas Neumann

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Thomas er lektor og underviser, vejleder og forsker i formueretlige emner på dansk og engelsk, herunder obligationsret, tingsret, international contract law og comparative law. Han erhvervede sin ph.d.-grad med bogen ’The Duty to Cooperate in International Sales’. Thomas har arbejdet to år som postdoc finansieret af Det Frie Forskningsråd. Han er stifter af forskningsdatabasen CISGNordic.net og redaktør på Nordic Journal of Commercial Law. Thomas’ forskningsmæssige interesser omfatter primært dansk og international formueret samt komparativ ret. Thomas har været tilknyttet udenlandske institutioner i blandt andet Australien, Holland, Norge og USA og så er han certificeret i voldgift ved det internationale handelskammer (ICC). Thomas er pt. medlem af det juridiske studienævn samt det juridiske og det erhvervsjuridiske censorkorps.
 • profile image

  Torsten Bjørn Larsen

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Torsten er lektor på Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor han forsker i immaterialret, IP strategier og juridisk kunstig intelligens. Torsten er cand.jur. fra Københavns Universitet i 2004, Master of European Intellectual Property Law (LLM) fra Stockholms Universitet i 2006 og PhD på en afhandling om IP strategier fra Københavns Universitet i 2014. Afhandlingen er nu udgivet på Edward Elgar Publishing. Torsten har tidligere arbejdet med alle væsentlige materielle, processuelle og kontraktuelle aspekter af immaterialretten som advokat hos bl.a. Bech-Bruun og Plesner. Torsten har forberedt og/eller ført flere principielle og højprofilerede immaterialretlige sager. Torsten har tidligere været ansat som juridisk sekretær ved Klagenævnet for Domænenavne. Torsten har undervist i immaterialret siden 2007. Torsten er forfatter til en række (40+) artikler i førende nationale og internationale tidsskrifter herunder i Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR-Int.), Journal of Intellectual Property Law & Practice (JIPLP), European Intellectual Property Review (EIPR), Journal of Private International Law (JPIL), Public Procurement Law Review (PPLR) og Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR). Torsten har været gæsteforsker på Max Planck Instituttet für Innovation und Wettbewerb i München. Torsten er en ofte anvendt foredragsholder. Torsten afholder seminarer og kurser i Danmark og i udlandet.
 • profile image

  Trine Schultz

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Trine indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut, herunder særligt det socialretlige forskningsmiljø. I sin forskning beskæftiger hun sig hovedsageligt med socialretlige og forvaltningsretlige emner og problemstillinger. Hun er forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for området. Forskningen har ofte afsæt i grundlæggende forvaltningsretlige problemstillinger, men med fokus på reguleringen på det socialretlige område. Selv om hun beskæftiger sig bredt med socialretten, har det de senere år navnlig været børne- og ungeområdet, som har haft bevågenhed. Trine varetager undervisning på jurauddannelsen og socialrådgiverstudiet i bl.a. socialret og forvaltningsret. Hun er fagansvarlig for valgfaget ”Socialret – Børn og unge” på jurauddannelsens 9. semester, samt moduler inden for børne- og ungeområdet på socialrådgiverstudiet ved Institut for sociologi og socialt arbejde AAU.
 • profile image

  Ulla Steen

  Institutleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Ulla Steen er institutleder på Juridisk Institut siden maj 2016. Hun var i perioden 2014-2016 studieleder og studienævnsformand efter i 2011 at være blevet ansat som lektor i EU-ret. Ulla erhvervede i 1998 ph.d.-grad på en afhandling om miljø- og energiret og har skrevet en række artikler om miljøretlige emner. Har i øvrigt mere end 20 års erfaring som rådgiver, advokat og compliance manager.
Medarbejdere

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332