AAU logo

Juridisk Institut

Censor

På de juridiske uddannelser benyttes to censorkorps: Censorformandskab for Jura og De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

Censors opgaver

Censorerne skal påse

 • At kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og studieordning
 • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.

En censor skal

 • Virke som censor ved uddannelsens eksterne prøver
 • Rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens fag og undervisningens mål
 • Benytte dig af Aalborg Universitets system (Digital eksamen) til håndtering af digitale prøver www.de.aau.dk
 • Ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet
 • Medvirke ved behandling af klager og anker over prøver.

Konstaterer censor, at ovenstående forhold ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til Universitet med kopi til censorformandskabet.

Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.
Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret af eksamensbekendtgørelsen kap. 9 & 10.

Beskikkelse

Ønsker du at blive beskikket censor skal du henvende dig til det respektive censorkorps.

De Erhvervsøkonomiske censorkorps

Censorformandskab for Jura

Genbeskikkelse foregår ved De Erhvervsøkonomiske censorkorps og ved Censorformandskab for Jura hver 4. år.

Nuværende censorer er beskikket for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2022.

Censors honorar

Censorhonorarblanketten udleveres af Studiesekretæren.

I censors honorar er der indberegnet udgifter til bl.a. kvalitetssikring, klagebehandling, porto, telefoni og lignende.

Efter endt eksamen fremsendes honorarblanketten til den administrative medarbejder, som står på kuverten og medarbejderen sørger for afregningen hurtigst muligt efter eksamen. Af blanketten fremgår normerne for eksamen.

Timeløn for censorer findes her (når du er kommet ind på siden følg linket Timesatser nederst på siden til højre).

Befordring

Rejseblanketten udleveres af Studiesekretæren.

Reglerne for rejseafregninger er skærpet fra Rigsrevisionens side. Dette kommer til at betyde at:

 • Hvis hoteldispositionsbeløbet overskrides i henhold til statens takster, skal den rejsende selv betale det resterende beløb.
 • Der tillades kun hotelophold, hvis eksamen strækker sig over 2 eller flere dage, eller hvis eksamen ligger så tidligt, at censor ikke kan nå frem med et tidligt fly eller på anden vis komme frem til eksamen. Vores mundtlige eksaminer starter normalt kl. 8.30.
 • Taxi kan benyttes til og fra banegård/busterminal/lufthavn, når tjenstlige forhold nødvendiggør dette, eller når afrejse/ankomst finder sted i de tidlige morgentimer eller sent aften.
 • Der betales ikke for taxikørsel ved restaurantbesøg under ophold, og ved kørsel i øvrigt henholdes til, at dette fortrinsvis sker med statens eller andre offentlige befordringsmidler.

Mere information om Tjenesterejser for censorers- og gæsteforelæsere finder du i AAU håndbogen.

Rejseafregningsblanketten sendes, gerne sammen med honorarblanketten, til studiesekretæren.

Evaluering

Efter eksamen bliver der tilsendt et elektronisk evalueringsskema til din mail til brug for formandskabet.

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332