Juridisk Institut

Studerende med funktionsnedsættelse

Undervisningsmiljø for studerende med funktionsnedsættelse

Juridisk Institut, jura- og erhvervsøkonomi-jurauddannelsen på Aalborg Universitet har følgende initiativer for at sikre et godt undervisningsmiljø for studerende med funktionsnedsættelse.

Studerende med funktionsnedsættelse omfatter i denne sammenhæng alle studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder også studerende med indlæringsvanskeligheder, ordblindhed (dysleksi), psykiske lidelser (ADHD, DAMP og lign.) m.v.

Parkeringspladsen er asfalteret og i samme niveau som fortov. Der er således ingen brosten eller fortovskanter, der skal forceres. På parkeringspladsen er der reserveret et antal båse til handicapparkering til såvel almindelig bil som større handicapbiler. Alle handicapparkeringspladser ligger tæt ved undervisningslokalerne.

Undervisningslokaler, grupperum, it-lokaler, bibliotek, sociale opholdsrum og toiletter, herunder også handicaptoiletter er samlet og de fleste ligger i stueplan ellers er der elevator. Der er ingen eller kun ganske lave dørtrin i overgang mellem inde og ude og i overgangen mellem rummene. Dørene i bygningen kan i vidt omfang åbnes elektronisk ved hjælp af døråbnere, der er placeret i passende afstand fra døren.

I undervisningslokalerne i Juraens Hus kan stole og borde flyttes. I auditorierne, hvor bordene ikke kan flyttes, er der etableret en særlig plads til kørestolsbrugere på førsterække. I alle undervisningsrum er der elstik til computere og trådløst netværk.

Enkelte undervisningsforløb afvikles i andre af universitetets lokaler, hvor der i visse tilfælde kan være trin og mindre fleksibel indretning.

Der er mulighed for lydoptagelse af undervisningen (pot-cast), således at undervisningen kan følges, hvis det i perioder ikke er muligt at være fysisk tilstede. Dette kræver den enkelte undervisers tilsagn og et samarbejde med holdet eller en enkelt studerende om at gennemføre lydoptagelsen og lægge den på intranettet. Studierne har positive erfaringer med dette, og samtykke gives som regel.

Eksaminerne på studierne kan holdes i bygningens lokaler. Hvis eksaminer afholdes i andre lokaler, er studiesekretariatet behjælpelig med at afklare de fysiske forhold, og studienævnet kan efter ansøgning give dispensation til at eksamen afholdes i et andet lokale, hvis adgangsforholdene til de planlagte eksamenslokaler er for vanskelige.

Det er endvidere muligt – efter ansøgning - at få stillet et hæve-sænkebord til rådighed i forbindelse med afvikling af skriftlige eksaminer.

Hvis du kan henvise til særlige forhold, kan det Juridiske Studienævn bevilge forlænget besvarelsestid til en skriftlig eksamen, alt efter forholdene, herunder om dette er lægeligt eller på anden måde begrundet og dokumenteret.

Andre former for særlig afvikling af en skriftlig eller mundtlig eksamen kan eventuelt også bevilges ved sygdom eller handicap af betydning for dette eksamensforløb. Eksempelvis tillader studierne anvendelse af it-løsninger i det omfang, disse ikke medfører en sænkelse af prøvens niveau. Da sproglig formuleringsevne i højere grad indgår som en del af bedømmelseskriterierne ved de juridiske eksaminer end ved de økonomiske eksaminer, kan adgangen til denne form for hjælpemidler være forskellig afhængig af den konkrete eksamen og dets bedømmelseskriterier.

Læs mere om studerende med funktionsnedsættelse på Aalborg Universitets hjemmeside.