AAU logo

Juridisk Institut

Institutråd

Institutråd

Institutrådet har til opgave:               

  1. at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på hovedområdeniveau,
  2. at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger,
  3. at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet,
  4. at drøfte lokalefordeling,
  5. at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.

Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det tekniskadministrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

Udvalgets periode er: 1/2 2020 - 31/10 2024.

Regler for valg til Institutråd

Du kan læse mere om institutråd i Aalborg Universitets vedtægter.

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332