Juridisk Institut

Ph.D. uddannelsen på Juridisk Institut

Juridisk Institut har ansat et antal ph.d.-stipendiater. Nogle stipendiater er nyslåede kandidater, mens andre har mere eller mindre praktisk erfaring. Stipendiaterne indgår på lige fod med det øvrige VIP-personale ved instituttet.

Hvis du overvejer at blive ph.d.-stipendiat er det vigtigste, at du har et forskningsprojekt, som du brænder for. Du kan altid kontakte en af de ansatte ved instituttet for at diskutere et forskningsprojekt. Stipendiaterne underviser på studierne samtidig med, at de skriver deres ph.d.-afhandling og følger et ph.d.-forløb. Ph.d.-graden kvalificerer til at blive adjunkt.

Den samfundsvidenskabelige ph.d.-skole

Det overordnede formål med Den Samfundsvidenskabelige ph.d.-skole er at sikre forskeruddannelse af høj kvalitet inden for de samfundsfaglige faglige områder, som det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH) ved Aalborg Universitet bedriver forskning og uddannelse inden for.
På ph.d.-skolens hjemmeside finder du blandt andet ph.d.-bekendtgørelsen samt ph.d.-skolens interne retningslinjer for ph.d.-uddannelsen.

Ph.d.-skolens hjemmeside

Mød vores ph.d. studerende og hør mere om deres hverdag

Ph.d. studerende bekræfter og afliver myter - om ph.d. studerende

JURFORSK

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram JurForsk (tidligere Dansk Juridisk Forskerskole) er et samarbejde mellem følgende forskningsenheder: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet; Juridisk Institut, Aarhus Universitet; Juridisk Institut, Syddansk Universitet; Juridisk Institut, Aalborg Universitet; Juridisk Institut, Copenhagen Business School og Fødevareøkonomisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

JURFORSK

ph.d. stipendiater

 • +

  Cecilie Højvang Christensen

  ph.d.-project title:

  regulating electronic crowdfunding service providers

  As crowdfunding grows as a business, so does the need for regulation. Triggered by the recent enactment of EU regulation on electronic crowdfunding service providers, Cecilie is researching, interpreting and clarifying the law and practice of crowdfunding service providers. Cecilie is curious to clarify the responsibility of crowdfunding service providers and the protection of investors.

  Main supervisor: Associate Professor Thomas Neumann

  Forskningsprofil på VBN

   

 • +

  Kasper Bjerre Hendrup Andersen

  PH.D.-projekt titel:

  Personoplysningsbegrebet i databeskyttelsesforordningens forstand med særligt fokus på behandling af 'gruppedata'

  ”Definitionen `personoplysning´ er blevet et centralt begreb inden for databeskyttelsesretten, da det hovedsageligt definerer det materielle anvendelsesområde for Databeskyttelsesforordningen. Af den grund har forskningsprojektet til formål at kvalificere den elastiske rækkevidde af begrebet i relation til `gruppedata´. Forsimplet; konstituerer gruppedata personoplysninger i henhold til forordningens artikel 2, stk. 1, jf. artikel 4, nr. 1?

  Ved besvarelsen af førnævnte forskningsspørgsmål afgrænses rækkevidden af forordningens materielle anvendelsesområde, hvilket findes afgørende for, hvorvidt gruppemedlemmer udgør rettighedssubjekter i henhold til forordningen. Særligt, da den teknologiske udvikling (såsom smart cities, IoT) bevirker, at data i højere omfang behandles på gruppeniveau, ikke individniveau.”

  Hovedvejleder: Sten Bønsing
   
  Forskningsprofil på VBN

   


   

   

 • +

  Kicki Storm

  Ph.d.-projekt titel:

  SOCIALRÅDGIVEREN SOM RETSANVENDER PÅ BØRNEOMRÅDET

  Afhandlingen har fokus på den kommunale praksis på børneområdet. Formålet er at identificere de barrierer, der modvirker korrekt retsanvendelse. Formålet søges belyst ved anvendelse af henholdsvis retsdogmatisk metode og retssociologiske undersøgelser. Afhandlingen har således til hensigt at analysere det foreliggende retsgrundlag samt identificere hvorledes regelgrundlaget opfattes og anvendes i praksis. Dermed ønskes det klarlagt hvilke faktorer, der påvirker sagsbehandlingen og i visse tilfælde medfører, at der træffes forkerte afgørelser.  

  Hovedvejleder er professor Trine Schultz 

  Forskningsprofil på VBN

 • +

  Lærke Bjørka Fosgaard

  Lærke Bjørka Fosgaard is a PhD Fellow at the Department of Law at Aalborg University.

  Lærke conducts research in the fields of International Business Law, Law of Obligations and Law and Technology.

  Lærke has been a visiting scholar for three months at the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in Vienna in the fall of 2019 in relation to her PhD Dissertation.

  Lærke is a former participant of the 24th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Furthermore, Lærke is assisting-editor of the Nordic Journal of Commercial Law.

  Main supervisor: Associate Professor Thomas Neumann

  Research profile on VBN

 • +

  Majken Harbo-Hansen

  Majken skriver ph.d.-afhandling om retlige rammer for udvikling af kunstig intelligens inden for sundhedssektoren. Afhandlingens fokus er reguleringen af brug af patientoplysninger til forskning i og udvikling af kunstig intelligens, som i en dansk sammenhæng primært reguleres i et krydsfelt mellem sundhedsloven, GDPR/persondataloven samt grundrettighederne.

  Hovedvejleder: Jan Trzaskowski
   
  Forskningsprofil på VBN

 • +

  Maria Hjeds

  Maria Hjeds er ph.d. stipendiat hos Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Marias forskning relaterer sig til familieret og menneskerettigheder med et særligt fokus på børns rettigheder.

  Maria Hjeds arbejder i tæt samarbejde med forskningscenteret for familieret på Aalborg Universitet (Family Law, Practices and Policies) såvel som centeret for familieret på University of Cambridge, UK.

  Hovedvejleder: Lektor Hanne Hartoft 

  Forskningsprofil på VBN

   

   

 • +

  Rasmus Claus Laugaard Pedersen

 • +

  Søren Blæsbjerg


  PH.D.-projekt titel:


  Retten til hjælp efter den sociale lovgivning for voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
   


  Hovedvejleder: John Klausen
   
  Forskningsprofil på VBN

   

 • +

  maysum sattar al-sami

  Ph.d.-projekt titel: En menneskeretlig vurdering af etnisk profilering i dansk politivirksomhed

  Ph.d.-projektet har til formål at beskrive og analysere den nuværende regulering mod diskrimination i dansk (og nordisk) politivirksomhed. Der er i denne forbindelse særligt fokus på etnisk profilering. Det vurderes overordnet, hvorvidt national ret og praksis på området er i overensstemmelse med øvrig dansk ret og Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Analysen suppleres af en komparativ analyse af de danske, norske og svenske juridiske rammer og praksis på området. Det tilsigtes desuden at supplere med en undersøgelse af politiets anvendelse af predictive policing-teknologier og disses mulige direkte eller indirekte fremme af etnisk profilering mv. Projektet udarbejdes om en artikelbaseret ph.d.-afhandling.

  Hovedvejleder: Lektor, ph.d., Jesper Lindholm

  Bivejleder: Professor, dr.jur., Birgit Feldtmann

  Forskningsprofil i VBN

Kontakt ph.d.


Ph.d.-programleder: Lektor Marie Jull Sørensen
Tlf: 9940 9875
E-mail: mjs@law.aau.dk

 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332