Juridisk Institut

Censorer

Praktiske informationer

Juraens Hus
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Ø
Tlf. 9940 8032

Som censor ved De Juridiske Uddannelser vil du blive taget imod af enten eksaminator eller en administrativ medarbejder, som vil anvise eksamenslokalet.

Evaluering

Der er ensartet evalueringer på alle de erhvervsøkonomiske uddannelse på universiteterne for at sikre og højne kvaliteter for afvikling af eksaminer.

Som censor for De Erhvervsøkonomiske censorforkorps, vil der ved eksamen bliver udleveret en blanket, som afleveres til den administrative medarbejder, som herefter sørger for at evalueringen bliver sendt til censorformandskabet.

Som censor for Censorformandskab for Jura vil der efter endt eksamen, blive fremsendt en email med et link til et elektronisk evalueringsskema.
 

opgaver

Censor skal påse

 • At kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og studieordning
 • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning samt øvrige regler for uddannelsen fx Regler for afgivelser af bedømmelser og gældende eksamensordning.

Censor skal

 • Virke som censor ved uddannelsens eksterne prøver
 • Rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens fag og undervisningens mål (fremgår af modulbeskrivelsen, der fremsendes via udbuddet af prøven i censorsekretariatet)
 • Benytte sig af Aalborg Universitets system (Digital eksamen) til håndtering af digitale prøver 
 • Ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet
 • Medvirke ved behandling af klager og anker over prøver.

Konstaterer censor, at ovenstående forhold ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til Universitet med kopi til censorformandskabet.

Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.
Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret af eksamensbekendtgørelsen kap. 9 & 10.

Beskikkelse

Ønsker du at blive beskikket censor skal du henvende dig til det respektive censorkorps.

De Erhvervsøkonomiske censorkorps

Censorformandskab for Jura

Genbeskikkelse foregår ved De Erhvervsøkonomiske censorkorps og ved Censorformandskab for Jura hver 4. år.

Nuværende censorer er beskikket for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2022.

honorar

Censorhonorarblanketten udleveres eller fremsendes af Studiesekretæren.

I censors honorar er der indberegnet udgifter til bl.a. kvalitetssikring, klagebehandling, porto, telefoni og lignende.

Den udfyldte honorarblanket sendes per mail til studiesekretæren. Eksamensnormen fremgår af blanketten.

Se timeløn for censorer (når du er kommet ind på siden følg linket Timesatser nederst på siden til højre).

Befordring

Rejseblanketten fremsendes per mail af Studiesekretæren. Du skal afregne udgifter på eforms.aau.dk

Reglerne for rejseafregninger er skærpet fra Rigsrevisionens side. Dette kommer til at betyde at:

 • Hvis hoteldispositionsbeløbet overskrides i henhold til statens takster, skal den rejsende selv betale det resterende beløb.
 • Der tillades kun hotelophold, hvis eksamen strækker sig over 2 eller flere dage, eller hvis eksamen ligger så tidligt, at censor ikke kan nå frem med et tidligt fly eller på anden vis komme frem til eksamen. Vores mundtlige eksaminer starter normalt kl. 8.30.
 • Taxi kan benyttes til og fra banegård/busterminal/lufthavn, når tjenstlige forhold nødvendiggør dette, eller når afrejse/ankomst finder sted i de tidlige morgentimer eller sent aften.
 • Der betales ikke for taxikørsel ved restaurantbesøg under ophold, og ved kørsel i øvrigt henholdes til, at dette fortrinsvis sker med statens eller andre offentlige befordringsmidler.

Mere information om Tjenesterejser for censorers- og gæsteforelæsere finder du i AAU håndbogen.

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332